Συνέλευση του Περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Αγίας Παρασκευής

111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

          Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Παναγιώτης Βαβουγυιός, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 7ης Φεβρουαρίου 2019, για διεξαγωγή στις 31 Μαρτίου 2019 Περιφερειακών Συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καλεί τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αγ. Παρασκευής σε

Περιφερειακή Συνέλευση

που θα συγκληθεί  την 31η Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 11 π.μ., στην Αγ. Παρασκευή, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, οδός Μεσογείων 415-417, Αγία Παρασκευή, τηλ.6950690031/6937097308, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

-Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αγίας Παρασκευής.

-Εκλογή 9 Μελών και 2 Αναπληρωματικών Μελών για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αγίας Παρασκευής (άρθρο 26 του Καταστατικού ΕΕΣ).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω Περιφερειακή Συνέλευση, θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Σύνοδος αυτής, στις 7 Απριλίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Αγία Παρασκευή 28/2/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αγίας Παρασκευής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αγίας Παρασκευής παρακαλούνται να καταθέσουν κάθε Δευτέρα και από 18.00 έως 20.00, αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αγίας Παρασκευής, Δ/νση: Αγίου Ιωάννου 73, μέχρι 20/03/2019 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 12.00 μεσημβρινή. 

Σε περίπτωση που κάποια ή όλα από τα δικαιολογητικά αυτά έχουν ήδη κατατεθεί από τον υποψήφιο στο Περιφερειακό Τμήμα και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής για το νομότυπο της αίτησης απαιτείται: α) η αίτηση να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υποψηφίου από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, β) η σφραγίδα του ταχυδρομείου να φέρει ως ημερομηνία ταχυδρόμησης το αργότερο την 20/3/2019 και γ) η αίτηση να σταλεί είτε με FAX (210-6395643) στο Περιφερειακό Τμήμα το αργότερο έως την 20/3/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη έδρα του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αγίας Παρασκευής (Δ/νση: Αγίου Ιωάννου 73, τηλ: 210-6008187 και στα κινητά 6950690031/6937097308)

Εκτύπωση
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο