Ευχές από τον πρωτ. π. Σταύρο Τρικαλιώτη

Στό νέο σας ξεκίνημα ὡς ἱστοσελίδας πλέον δεχθεῖτε τίς πιό θερμές εὐχές μας. Πιστεύω πώς μία ἀκόμα ἱστοστελίδα -στίς ἤδη ἀξιόλογες πού ὑπάρχουν- θά συμβάλει στίς πλουραλιστική καί σφαιρική ἐνημέρωση τῶν συμπολιτῶν μας. ᾿Εκεῖνο στό ὁποῖο νομίζω πώς πρωτοτυπεῖτε, εἶναι ἡ ἀνάρτηση video τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικού μας Συμβουλίου, κάτι πολύ κοπιαστικό, ἀλλά ἀπαραίτητο.Νά μήν παραλείψω καί τήν ἀνάρτηση φωτογραφιῶν ὑψηλῆς εὐκρίνειας ἀπό διάφορες ἐκδηλώσεις στόν Δῆμο μας. Τέλος θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω καί γιά τήν ἀνάρτηση δικῶν μας ἀνακοινώσεων καί κειμένων.
Καλή συνέχεια.
῾Ο Θεός νά εὐλογεῖ τόν κόπο σας.

Μετά τιμῆς

πρωτ. π. Σταῦρος Τρικαλιώτης
ἐφημέριος ῾Ι. Ναοῦ ῾Αγίας Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς