Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα σχολεία

203

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υλοποιεί ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σύνδεσμος 21ΟΤΑ)–μέλος του οποίου είναι ο Δήμος μας-και αφορά στη μέτρηση των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη φασματική περιοχή 88-2500 ΜΗz, και σε συνέχεια των μετρήσεων σε όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια ,Λύκεια) της Αγίας Παρασκευής (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου Δήμου με ημερομηνία 22/1/2013), πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε 6 (έξι) ακόμα θέσεις, πλησίον κεραιών, που υποδείχθηκαν από το Δήμο Αγίας Παρασκευής .

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τον Τομέα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Μανώλης Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί το Δήμο Αγίας Παρασκευής στο Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σύνδεσμος 21ΟΤΑ) ,είχε την ευθύνη συντονισμού της διεξαγωγής και αυτών των μετρήσεων.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την καταγραφή των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης ή όχι με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του άρθρου 31 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006), με θέμα “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” και στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς επίσης και τα συμπεράσματα από την σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα όρια έκθεσης παρατίθενται αναλυτικά στις αντίστοιχες παραγράφους των εκθέσεων που είναι διαθέσιμες στην Επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής www.agiaparaskevi.gr

Αυτό όμως που προκύπτει ως βασικό συμπέρασμα και αξίζει να τονιστεί είναι ότι, με βάση τις προαναφερόμενες μετρήσεις, τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και σε αυτές τις 6 θέσεις, βρίσκονται εντός των «ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού».