Καταγγελία του κ. Κ.Κουβόπουλου στο Δ.Σ. και ιστορικό του Κληροδοτήματος Σιστοβάρη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ                                                                     Αγία Παρασκευή  5-3-2014
«ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ  ΝΕΑ  ΠΟΛΗ>

Kouvopoulos-K.1ΠΡΟΣ :

1.- Τον κ. Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής
ΕΝΤΑΥΘΑ

2.- Τον  κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγίας Παρασκευής
ΕΝΤΑΥΘΑ

3.- Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγίας Παρασκευής
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριε Δήμαρχε

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Όπως σε όλους μας είναι γνωστόν και τελευταία σε όλους σχεδόν τους συμπολίτες μας , επί πολλά χρόνια τώρα διαπράττεται , ένα προσχεδιασμένο συνεχές οικονομικό , περιβαλλοντικό και όχι μόνο έγκλημα , σε βάρος των συμπολιτών μας , αλλά συγχρόνως και κατ’ επέκταση σε βάρος των οικονομικών , αλλά και της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής , του οποίου τυγχάνω μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου , ως Αρχηγός Παρατάξεως .
Στο σημείο αυτό θέλω να σας επισημαίνω δε μετ’ επιφάσεως , ότι άπαντα τα στοιχεία , που θα Σας αναφέρω κατωτέρω όπως π.χ.δημόσια έγγραφα , Αποφάσεις Δικαστηρίων, Αγωγές και πάσης φύσεως δικόγραφα  ευρίσκονται στα χέρια μου και τα οποία δύναμαι ανά πάσα στιγμή εφ’ όσον κρίνετε αναγκαίον να Σας τα προσκομίσω .

2.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ

Ο  Αθανάσιος Σιστοβάρης του Ιωάννου  κάτοικος εν ζωή Αγίας Παρασκευής απεβίωσε την 10-3-1975 και όπως προέκυψε από την 24-6-1967 ιδιόγραφη διαθήκη του  άφησε ένα κληροδότημα στον Δήμο , το οποίον θα περιήρχετο σε αυτόν , μετά την παρέλευση πεντήκοντα  50 ετών. Με την ως άνω διαθήκη τυγχάνει αδιαμφισβήτητο ότι συστήθηκε κατεπίστευμα υπέρ του Δήμου Αγίας Παρασκευής , στον οποίο το ανωτέρω ακίνητο πρέπει να περιέλθει μετά από 50 χρόνια από τον θάνατο του διαθέτη .ήτοι το έτος 2025 στην κατάσταση περίπου που βρισκόταν κατά τον χρόνο της επαγωγής προκειμένου να αξιοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς .Προκύπτει συνεπώς ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής   ως καταπιστευματοδόχος έχει αντίστοιχο δικαίωμα προσδοκίας το οποίο απολαύει έννομης προστασίας και συνίσταται αφ’ ενός στην περιέλευση σε αυτόν της κυριότητος του ακινήτου το έτος 2025 αφ’ ετέρου στην διατήρηση του ακινήτου μέχρι τότε στην κατάσταση που βρισκόταν κατά τον χρόνο της επαγωγής .  Με το περιεχόμενο αυτό της διαθήκης συνέστησε ο Αθανάσιος Σιστοβάρης του Ιωάννου , κληροδοσία υπέρ των δύο ανεψιών του , που συνίστατο σε έναν όροφο ξεχωριστά στον καθένα από αυτούς,  δυο δηλαδή ανεξάρτητα και ξεχωριστά κληροδοτήματα . Το γεγονός ότι τα κληροδοτήματα ήταν δύο ανεξάρτητα κεχωρισμένα κ.λ.π. , προκύπτει και από την υπ’ αριθ. 700/2006/31-1-2006, Γνωμοδότηση της  Νομικής υπηρεσίας της Νομαρχίας Αθηνών  που μεταξύ άλλων αναγράφει επί λέξει και τα εξής :

«…Στην προκειμένη περίπτωση και όπως προκύπτει από το σχετικό απόσπασμα της διαθήκης ο διαθέτης είχε προσδιορίσει τα κληροδοτήματα τα οποία έπειτα από κλήρωση θα περιέρχονταν στον καθένα από τους ανηψιούς και επομένως θεωρούμε ότι στην περίπτωση αυτή δεν συνέτρεχε δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 1976 ΑΚ…»

2.1.-  Αναφέρω τα ως άνω , διότι μετά την επαγωγή ο Αθανάσιος Σιστοβάρης αποδέχτηκε την επαχθείσα σε αυτόν κληροδοσία με την 15068/1977 συμβολαιογραφική πράξη   με την οποίαν δεν αποδέχεται τον ένα όροφον όπως η διαθήκη είχε ορίσει ,  αλλά δηλώνει ότι αποδέχεται

«…κατά ποσοστόν έν δεύτερον (1/2) εξ αδιαιρέτου …»

Ο έτερος των κληροδόχων  Μιχαήλ Αποστόλου Σιστοβάρης με την υπ’ αριθ. 5865/1979  συμβολαιογραφική πράξη  στην οποίαν μεταξύ άλλων επί λέξει αναφέρει ότι :

«…την συνισταμένη εκ ποσοστού πεντήκοντα τοις εκατόν (50%) εξ’ αδιαιρέτου δι έκαστον τούτων …ο αυτός Μιχαήλ – Σωτήριος Αποστόλου Σιστοβάρης δηλοί ότι αποποιείται ταύτην …»

2.2.- Εδώ αντί ο δικαιούχος και κληρονόμος του αποποιηθέντος κληροδοτήματος , Δήμος Αγίας Παρασκευής να επέμβει και με την σύγκληση της Δημαρχιακής του Επιτροπής που ήταν και είναι εκ του νόμου αρμοδία ,εκτός των άλλων και να αποδέχεται , δωρεές , κληροδοσίες , κληρονομιές κ.λ.π. , να αποδεχθεί μετά την αποποίησή του το κληροδότημα , να το μεταγράψει στο υποθηκοφυλακείο και αργότερα να το δηλώσει  στο Εθνικό Κτηματολόγιο , αδρανεί προκλητικότατα , με αποτέλεσμα ο έτερος των κληροδόχων  Αθανάσιος Ηλία Σιστοβάρης με την υπ’ αριθ. 21685/1980 συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληροδοσίας   , να αποδεχθεί αυτός το αποποιηθέν κληροδότημα ,στην οποίαν μεταξύ άλλων αναγράφει ότι :

«…Ήδη ο αυτός ως άνω εμφανισθείς Αθανάσιος Ηλία Σιστοβάρης αποδέχεται δια της παρούσης κατά προσαύξησιν της μερίδας του κατ’ άρθρον 1976 Α.Κ. και την μερίδα του αποποιηθέντος ταύτην Μιχαήλ Σωτηρίου Αποστόλου Σιστοβάρη , ήτοι το υπόλοιπον ποσοστόν εν δεύτερον (1/2) εξ αδιαιρέτου …»

2.3.- Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής βυθισμένος στην απόλυτη «Νιρβάνα» του μετά από 4 ολόκληρα χρόνια από την στιγμή που ο Αθανάσιος Σιστοβάρης κατά παράνομο τρόπο οικειοποιήθηκε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου , στις 20 Μαρτίου 1984 καταθέτει την εξής εκπληκτική από 12 Μαρτίου 1984 Αίτησή του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών  στην οποίαν μεταξύ άλλων αναφέρει ότι :

«…Δια της ως άνω ιδιογράφου διαθήκης του εγκατέστησε τους ανεψιούς του Αθανάσιον Ηλίαν Σιστοβάρην και Μιχήλ Αποστόλου Σιστοβάρην κληροδόχους επί ενός ακινήτου κειμένου κειμένου εν Αγία Παρασκευή και επί της οδού Αγίου Ιωάννου αριθμ. 15 και ώρισεν όπως κατόπιν κλήρου ο είς λάβει τον πρώτον όροφον και ο έτερος τον άλλον, του τρίτου και του τετάρτου ανήκοντος εξ αδιαιρέτου και εις τους δυο δηλαδή έκαμε ταυτοχρόνως και σύστασιν οριζοντίου ιδιοκτησίας…»

Όντως είναι απορίας άξιον με τι ευκολία η πληρεξουσία τότε νομικός σύμβουλος του Δήμου Σταματίνα Λουμάκη προκειμένου να υποβοηθήσει στην υφαρπαγή του αποποιηθέντος κληροδοτήματος , ονομάζει την ΔΙΩΡΟΦΗ  ΒΙΛΛΑ  ,  ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ , εξ αδιαιρέτου τούς  τρίτον  και τέταρτον ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ορόφους προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1976 του Α.Κ. Το εκπληκτικό είναι ότι αφού ισχυρίζεται με την ως άνω αίτηση ότι οι ανύπαρκτοι όροφοι είναι εξ αδιαιρέτου , ζητά δε με την αυτήν αίτηση  τα εξής :

«…Να γίνη δεκτή η παρούσα αίτησής μου . Να παρασχεθεί εις εμέ κληρονομητήριον περί του ότι τυγχάνω κληρονόμος εκ διαθήκης ….»

Εδώ ότι και να πει ότι και να υποθέσει κάποιος πιθανότατα θα έχει δίκιο . Είναι δυνατόν να ονομάζεις δύο διαφορετικά κληροδοτήματα σε εξ αδιαιρέτου κατά 50% , ισχυριζόμενος ότι εν προκειμένω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1976 του ΑΚ και να ζητάς να σου χορηγηθεί κληρονομητήριο για το αποποιηθέν κληροδότημα ; Και αν όντως ήταν έτσι , δηλαδή 50% εξ’ αδιαιρέτου , την κλήρωση για ποιον λόγο την όρισε ;

2.4.- Όπως ήταν απολύτως φυσιολογικό και επόμενο το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 3475/1984 Απόφασή του  απορρίπτει την Αίτηση του Δήμου στην ουσία δέχεται παραπλανηθέν και εξαπατηθέν από τις αιτιάσεις του Δήμου ότι υφίσταται κληροδοσία κατά ½ εξ αδιαιρέτου και απορρίπτει την αίτηση , δεχόμενο ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1976 ΑΚ (Εκουσία δικαιοδοσία)
2.5.- Ένας έντιμος δικηγόρος και αν ακόμα δεχθούμε ότι η ως άνω αίτησής του ήταν προϊόν πλάνης είχε το νόμιμο δικαίωμα  του δευτέρου βαθμού κρίσεως , προκειμένου να διορθώσει την πλάνην του ή την γκάφα του , ή την αστοχία του .Είχε το δικαίωμα να εφεσιβάλει την ως άνω απόφαση του Δικαστηρίου ως επίσης και να καταθέσει και νέα αίτηση κληρονομητηρίου , καθ’ όσον ήταν εκουσία η δικαιοδοσία εις το αυτό δικαστήριον . Αντί αυτών   τι πράττουν οι δυο νομικοί πλέον σύμβουλοι του Δήμου που είχαν από το 1984 έτος είχαν προσληφθεί στον Δήμο  με   παγία   αντιμισθία .
Καταθέτουν στο Εφετείο Αθηνών την από 11 Ιουνίου 1991   ΑΙΤΗΣΗ και όχι ΕΦΕΣΗ κατά της ως άνω Δικαστικής Αποφάσεως , δηλαδή από το 1984 που εξεδόθη η Πρωτόδικος Απόφασης μέχρι το 1991 που κατέθεσαν Αίτηση στο Εφετείο πέρασαν (7 ) ΕΠΤΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΑ  ΧΡΟΝΙΑ , με την οποίαν αίτησην ζητούσαν και πάλι την έκδοση κληρονομητηρίου !!!
Το Εφετείο Αθηνών Τμήμα 2ο με την υπ’ αριθ. 2.781/1992  Απόφασή του  Απορρίπτει την Αίτηση του Δήμου κρίνοντας ότι το Δικαστήριο του είναι αναρμόδιο να εκδικάσει την άνω αίτηση .!!!

2.6.- Έτσι με τον   Αθανάσιο Σιστοβάρη του Ηλία να νέμεται με την πλήρη ανοχή και πιθανότατα συμμετοχή των δυο δικηγόρων του Δήμου ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Δημητρίου και ΛΟΥΜΑΚΗΣ Σταματίνας , κατά παράνομο τρόπο τους καρπούς του αποποιηθέντος κληροδοτήματος , προσπορίζοντας παράνομο κέρδος ιδιαιτέρως  μεγάλου ποσού , αυξάνοντας την προσωπικήν του περιουσίαν ,  ζημιώνοντας  ταυτόχρονα και ανάλογα , με ιδιαίτερα μεγάλο ποσό τα οικονομικά δεδομένα  του Δήμου ενοικιάζοντας και το δικό του αλλά και το υφαρπασθέν από τον Δήμο κληροδοτήματα στην εταιρεία « Ζ. Γκαράνη» για να το χρησιμοποιήσει ως παιδικό Σταθμό . Ως τούτο προκύπτει από το  3 Ιανουαρίου 1980   Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μισθώσεως .

2.7.- Ωστόσο ο βεβαρημένος με το καταπίστευμα κληροδόχος Αθανάσιος Σιστοβάρης καθ’ όν χρόνο ο Δήμος Αγίας Παρασκευής είχε ήδη κατά τα ανωτέρω καταστεί καταπιστευματοδόχος και συνεπώς διατηρούσε δικαίωμα προσδοκίας να αποκτήσει το ακίνητο προέβη στις εξής ενέργειες οι οποίες άπασες αποσκοπούν σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου και σε βάρος του καταπιστεύματος – ακινήτου – Εθνικού Κληροδοτήματος .

3.- ΑΠΌΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

3.1.- Αρχικώς απεπειράθη να μεταβιβάσει ανύπαρκτο δικαίωμα επικαρπίας στον Δήμο Αγίας Παρασκευής . Επισημαίνεται ότι ο   Δήμος Αγίας Παρασκευής πίστευε πεπλανημένα ότι έχει την ψιλή κυριότητα του ακινήτου ενώ στην πραγματικότητα ήταν καταπιστευματοδόχος. Για το γεγονός αυτό οφειλόταν αποκλειστικά η Νομική Υπηρεσία του Δήμου , η οποία είχε γνωμοδοτήσει ότι υφίσταται δικαίωμα ψιλής κυριότητος  του Δήμου , ενώ τέτοιο δικαίωμα ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα ήταν δυνατόν να υπάρξει  .  Τα ως άνω οδήγησαν στην λήψη αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για αγορά δικαιώματος επικαρπίας έναντι ανταλλάγματος  830.000,00 ευρώ . Ευτυχώς όμως η εν λόγω αγοραπωλησία ματαιώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο , το οποίο με την υπ’ αριθ. 0168/16-11-2004 Πράξη του ΑΠΕΡΡΙΨΕ  το σχετικό ένταλμα με την αιτιολογία μεταξύ άλλων ότι δεν υφίσταται εμπράγματο δικαίωμα ψιλής κυριότητος του Δήμου . Σας επισημαίνω εδώ ότι η γνωμοδότηση περί δήθεν ύπαρξης δικαιώματος ψιλής κυριότητος του Δήμου , συνετάχθη και υπεγράφη από την υπηρετούσα στον Δήμο δικηγόρο Σταματίνα Λουμάκη , εμπειροτάτη δικηγόρο νυν συνταξιούχο η οποία είναι απορίας άξιον πως είναι δυνατόν να μην αντελήφθη ότι γνωμοδοτούσε περί υπάρξεως ανυπάρκτου εμπραγμάτου δικαιώματος του Δήμου και μάλιστα χωρίς πράξη μεταγραφής , ζημιώνοντας τα οικονομικά του Δήμο , με το ποσό των 850.000,00 ευρώ , αυξάνοντας αναλόγως την περιουσία του Σιστοβάρη και δεν ξέρω ποίου άλλου ή άλλων.

3.2.- Η απόπειρα μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου στον ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ Λάμπρο .

Μετά την κατά τα ως άνω ματαίωση της μεταβίβασης επικαρπίας πρός τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ο ανωτέρω Αθανάσιος Σιστοβάρης απεφάσισε να πωλήσει και να μεταβιβάσει την πλήρη κυριότητα του Εθνικού Κληροδοτήματος – ακινήτου στον μεγαλοεργολάβο κατασκευαστή Σαμουρέλη Λάμπρο προκειμένου να λειτουργήσει εκεί νυχτερινό κέντρο . Η επιχειρηθείσα μεταβίβαση απετράπη κυριολεκτικά την εσχάτη ώρα όχι βέβαια από ενέργειες της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου αλλά από ενέργειες δημοτών, οι οποίοι ενημέρωσαν την αρμοδία Υπηρεσία Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για την επικείμενη μεταβίβαση , με αποτέλεσμα να εκδοθεί σχετική πράξη της ανωτέρω υπηρεσίας που απαγόρευε ρητά την διενέργεια της εν λόγω μεταβίβασης λόγω αναπαλλοτρίωτου του ακινήτου -Εθνικού Κληροδοτήματος . Σας επισημαίνω ότι και στην περίπτωση αυτή η Νομική Υπηρεσία του Δήμου επέδειξε παροιμιώδη αμέλεια , αφού δεν προσέφυγε εξ αρχής στην ανωτέρω υπηρεσία Εθνικών Κληροδοτημάτων .Θεωρώ ότι είναι απολύτως αδύνατον η Νομική Υπηρεσία του Δήμου να μην γνώριζε την μοναδική αρμόδια για τα Εθνικά Κληροδοτήματα Δημόσια Αρχή .
Και όχι μόνο δεν προσέφυγε στη αρμόδια Υπηρεσία . Αλλά αντιθέτως ο Δήμος δια της Νομικής Υπηρεσίας του κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να επιτύχει την ματαίωση της ως άνω αγοραπωλησίας η οποία και απερρίφθη δια δικονομικούς λόγους . Ειδικότερα η εν λόγω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίφθηκε επειδή κρίθηκε ότι το αίτημα περί προσωρινής απαγόρευσης μεταβίβασης του ενδίκου ακινήτου κρίθηκε ότι συνιστά ικανοποίηση δικαιώματος και συνεπώς αντιβαίνει στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 692 ΚπολΔ. Εν τούτοις σύμφωνα με την πάγια νομολογία των ημεδαπών Δικαστηρίων επί απολύτων και διαρκών δικαιωμάτων (όπως αυτό του καταπιστευματοδόχου Δήμου ) δεν έχει εφαρμογή ο περιορισμός του άρθρου 692 περί ικανοποίησης δικαιώματος και επομένως η αίτησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής δεν έπρεπε να έχει απορριφθεί. Ωστόσο ο δικηγόρος του Δήμου που χειρίσθηκε την υπόθεση ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δημήτριος μονολότι υφίσταται άφθονη σχετική νομολογία  ,  δεν προέβαλε τον σχετικό νομικό ισχυρισμό με αποτέλεσμα να χαθεί η δίκη.
Συμπληρωματικά επισημαίνω ότι στην διάθεση του ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ  υφίσταντο τότε δύο (2) γνωμοδοτήσεις του έγκριτου καθηγητή κ. Μιχ. Σταθόπουλου (για  τις οποίες ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υποβλήθηκε σε σημαντική οικονομική δαπάνη ΠΕΡΊΠΟΥ 40.000,00 ΕΥΡΏ), στις οποίες γινόταν ρητή αναφορά στην δυνατότητα του Δήμου Αγίας Παρασκευής να ασκήσει αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την ρύθμιση κατάστασης και την προσωρινή απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο ακίνητο. Εν τούτοις ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ και πάλι πιστός στην νομική οδό που είχε χαράξει προκειμένου να υπερασπιστεί τον φίλο του (  κατά δήλωσή του) Σαμουρέλη  ουδόλως αξιοποίησε το εν λόγω σκέλος των γνωμοδοτήσεων του κ. Σταθόπουλου.
Ευτυχώς όμως η ως άνω μεταβίβαση ματαιώθηκε χάριν στις ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες , παρά την ανύπαρκτη νομική υποστήριξη .

4.- Η άτυπη μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας στον επιχειρηματία ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ Λάμπρο και η παράνομη ολική κατεδάφιση του Εθνικού Κληροδοτήματος – βίλλας με παράνομη ανέγερση νέου υπερμεγέθους ακινήτου – νυχτερινού κέντρου .

4.1 Μετά την ματαίωση της ανωτέρω μεταβίβασης της κυριότητος του κληροδοτήματος προς τον επιχειρηματία ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ Λάμπρο ο κληροδόχος ΣΙΣΤΟΒΑΡΗΣ Αθανάσιος κινούμενος παρανόμως και κατά προφανή καταστρατήγηση των νόμων , μη μπορώντας πλέον να μεταβιβάσει την κυριότητα του Εθνικού Κληροδοτήματος , προέβη σε εκχώρηση όλων των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ακινήτου στον επιχειρηματία Λάμπρο Σαμουρέλη                                                              προβαίνουν στην σύνταξη και υπογραφή του υπ’ αριθ. 2.260/28-12-2005 ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ  ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ  , με το οποίον ο κληροδόχος Αθανάσιος Σιστοβάρης  , παραχωρεί ανύπαρκτες  εξουσίες  . Και ονομάζω ΠΑΡΑΝΟΜΟ το ως άνω συνταχθέν και υπογραφέν πληρεξούσιο διότι στην ουσία πρόκειται για άτυπη συγκεκαλυμμένη – απαγορευμένη σύσταση δικαιώματος επικαρπίας υπέρ του εν λόγω επιχειρηματία . Δυστυχώς για μίαν ακόμη φορά η Νομική Υπηρεσία του Δήμου ΟΥΔΟΛΩΣ αντέδρασε .
4.2-Επί πλέον η συμβολαιογράφος που συνέταξε το άνω πληρεξούσιο έπρεπε να γνωρίζει σαν νομικός που είναι , ότι το περιεχόμενο του πληρεξουσίου αυτού ήταν στην κυριολεξία παντελώς παράνομο καθ’ όσον :
Α) Της είχε αποσταλεί ονομαστικά το υπ’ αριθ. 1033940/1180/Α0011/11-4-2005  (ήτοι οκτώ μήνες προ  της σύνταξης και υπογραφής του παρανόμου πληρεξουσίου ) έγγραφο της 11ης Διευθύνσεως Εθνικών Κληροδοτημάτων , με το οποίο της εγνώριζαν ότι :
«….. Κατά συνέπεια οι κληροδόχοι δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε καμία ενέργεια για την αξιοποίηση – διάθεση του εν λόγω ακινήτου …»
Όμως η κυρία αυτή , συμβολαιογράφος αδιαφορώντας πλήρως για την νομιμότητα ή μη της ενεργείας της συντάσσει κατά παράβαση του νόμου το παράνομο αυτό ως προς το περιεχόμενό του , πληρεξούσιο . Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η άνω συμβολαιογράφος είναι αυτή που εξυπηρετεί πάντοτε σχεδόν την οικοδομική εταιρεία Σαμουρέλη σε όλες τις συμβολαιογραφικές της πράξεις και τέλος
Β) Σαν νομικός έπρεπε να γνωρίζει ότι στον  κληροδόχο Αθανάσιος Σιστοβάρη του Ηλία  ΔΕΝ  ΑΝΗΚΕ    ΟΥΤΕ  Η  ΠΛΗΡΗΣ  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  ,  ΟΥΤΕ  Η  ΠΛΗΡΗΣ  ΝΟΜΗ  ,  ΑΛΛΑ  ΟΥΤΕ  ΚΑΙ  Η  ΠΛΗΡΗΣ  ΚΑΤΟΧΗ  των κληροδοτημάτων .

4.3.- Μετά την κατά ανωτέρω καταστρατήγηση των νόμων , δια της άτυπης σύστασης επικαρπίας επί του επιχειρηματία , αυτός προέβη στην ολική καταστροφή του Εθνικού κληροδοτήματος . Όταν λοιπόν ο ανωτέρω επιχειρηματίας απέκτησε τα δικαιώματα χρήσης , προέβη στις παρακάτω παράνομες ενέργειες .
Αφού έλαβε την υπ’ αριθ. 119/2006 άδεια οικοδομής   της πολεοδομίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορούσε <<προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή>> , προέβη σε ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ , του παλαιού κτιρίου – Εθνικού Κληροδοτήματος , άνευ αδείας κατεδαφίσεως . Για την παράνομη αυτήν κατεδάφιση του Εθνικού Κληροδοτήματος ο ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Λάμπρος καταδικάσθηκε με την υπ’ αριθ. 5659/2013  τελεσίδικη Απόφαση του Η Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης ΕΞΗ (6) ΜΗΝΩΝ και χρηματικό πρόστιμο 5.000,00 ευρώ.
Περαιτέρω ο ως άνω καταδικασθείς επιχειρηματίας , αφ’ ενός προέβη σε διαδοχικές αναθεωρήσεις της άδειας οικοδομής και αφ’ ετέρου κατέστρεψε πνεύμονα πρασίνου τον μοναδικό στην περιοχή αποτελούμενο από  πλέον των είκοσι (20) αιωνόβιων πεύκων , στην ουσία ένα μικρό δάσος και όπως σας προείπα  , ήτο ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου της περιοχής . Εμφατικά σημειώνω εδώ ότι οι ως άνω πράξεις του Λάμπρου Σαμουρέλη τυγχάνουν πολλαπλώς παράνομες , αφού φ’ ενός υλοποιήθηκαν χωρίς υφίστανται νόμιμες άδειες ο (ήτοι χωρίς να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Πολεοδομία άδεια κατεδάφισης του Εθνικού Κληροδοτήματος και άδεια ανέγερσης οικοδομής στην θέση της κατεδαφισθείσης βίλλας ) και αφ’ ετέρου η οικοδομική άδεια επέκτασις που έλαβε  έλαβε χώραν , εξεδόθη κατά παράβασιν των όρων της διαθήκης αφού η διαθήκη επέτρεπε μόνο το δικαίωμα οίκησης και τακτικής διαχείρισης , ήτοι απαγόρευε τόσον την κατεδάφιση του κτιρίου όσο και οποιαδήποτε ανέγερση κτίσματος πέραν από τυχόν μικροπροσθήκες  .

4.4.- Με το θλιβερό άγγελμα της κατεδαφίσεως της βίλας από τον επιχειρηματία Λάμπρο Σαμουρέλη , ο τότε Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής  κ. Αντώνιος Σιδέρης συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής σε ΕΚΤΑΚΤΗ  και  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του . Οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι εξαιρουμένου του δημ. συμβούλου τότε , συνεταίρου του Σαμουρέλη σήμερα , στην εκμετάλλευση του κληροδοτήματος , Σάββα Αντωνιάδη , εκδίδει την υπ’ αριθ. 261/2006 Απόφασή του – Ψήφισμά του  ,  στο  οποίον επί λέξει εκτός των άλλων αναφέρονται και τα εξής :
«…Το Δ.Σ. Αγ. Παρασκευής σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίασή που πραγματοποιήθηκε την 12-9-06 ημέρα Τρίτη , μειοψηφούντος του κ. Σ. Αντωνιάδη ο οποίος δήλωσε παρών»

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ»

<<…1.- Καταδικάζει απερίφραστα την αυθαίρετη και παράνομη κατεδάφιση του ως άνω κτίσματος κατά προφανή αντίθεση προς την βούληση του διαθέτη .
Θεωρεί ότι η παράνομη ενέργεια αυτή της εταιρείας του Λ. Σαμουρέλη προσβάλει βάναυσα όλη την Πόλη …»

Στο σημείο αυτό έχουμε: α) Την παράνομη κατεδαφίσεη της βίλλας –  Εθνικού κληροδοτήματος , β) Την παρανόμη ανεγέρση οικοδομής στην θέση της κατεδαφισθείσης βίλλας – Εθνικού κληροδοτήματος και γ) Το γεγονός της παρανόμου χορηγήσεως  νέας οικοδομικής άδειας εκ μέρους της Πολεοδομίας  , βάσει της οποίας  οικοδόμησε , παραβιάζοντας και αυτός αλλά και η Πολεοδομία τους όρους της διαθήκης αλλά και τους ισχύοντας νόμους και Σύνταγμα  .
5.- Μετά από την εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη των πραγμάτων ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανέθεσε  , την διενέργεια των απαιτουμένων νομικών ενεργειών και την διεξαγωγή δικών στον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Δημήτριο , έβαλε δηλαδή τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο έκτοτε άρχισε μία άνευ προηγμένου νομική κατρακύλα για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και ειδικότερα :

5.1.- Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσέφυγε στα πολιτικά Δικαστήρια καταθέτοντας ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί απαγόρευσης της ανέγερσης των υπέρογκων διαστάσεων οικοδομής ως αντίθετης της βούλησης του διαθέτη και αντίθετη με το δικαίωμα προσδοκίας του μετακληροδόχου Δήμου . Εν τούτοις και πάλι ο υποτιθέμενος όπως εκ των υστέρων απεδείχθη υπερασπιστής των συμφερόντων του Δήμου , στην πραγματικότητα όμως υπερασπιστής των συμφερόντων του επιχειρηματία Λάμπρου Σαμουρέλη ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δημήτριος Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην συζήτηση της αιτήσεως δεν προέβαλε τον νομικό ισχυρισμό ότι : Επί διαρκών και απολύτων δικαιωμάτων δεν έχει εφαρμογή ο περιορισμός του άρθρου 692 ΚπολΔ περί ικανοποιήσεως δικαιώματος (μολονότι για τον λόγο αυτόν είχε ήδη απορριφθεί ομοειδής αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε ασκήσει ο Δήμος ) με αποτέλεσμα ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΔΙΚΗ .

5.2.- Από τον χαρακτήρα του ενδίκου ακινήτου ως Εθνικού κληροδοτήματος σε συνδυασμό με το άρθρο 109 του Συντάγματος προκύπτουν τα εξής :
Α) Πριν από την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει να ζητείται η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Εθνικών κληροδοτημάτων .
Β) Λόγω της Συνταγματικής κατοχύρωσης ενδεχόμενη έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης κατά παραβίαση της βούλησης του διαθέτη υπέρ κοινωφελούς σκοπού συνιστά λόγω ακυρώσεως .
Για τον λόγο αυτόν ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσέφυγε ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων καταθέτοντας αίτηση ακυρώσεως , επικαλούμενος ότι οι εκτελούμενες οικοδομικές εργασίες λόγω του τεράστιου όγκου και των υπερμεγέθων διαστάσεών τους , δεν συνιστούν μικροπροσθήκες και συνεπώς αντιβαίνουν στην βούληση του διαθέτη . Εν τούτοις στο σχετικό δικόγραφο δεν περιγράφονταν οι εκτελούμενες εργασίες με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να μην μπορεί να κρίνει κατά πόσον επρόκειτο για επιτρεπόμενες ή παράνομες οικοδομικές εργασίες. Για τον λόγο αυτόν η σχετική αίτηση ΑΠΟΡΡΙΘΦΗΚΕ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΗ .
Είναι απορίας άξιον πως ένας εμπειρότατος δικηγόρος σαν τον Παναγούλη , αφ’ ενός αμέλησε να περιγράψει τις εκτελούμενες εργασίες (ήτοι αμέλησε να περιγράψει την ιστορική βάση επί της οποίας θεμελιώνετο η αίτηση ακύρωσης ) αφ ετέρου δεν επανήλθε με νέα ορισμένη αίτηση ακύρωσης για ένα τόσο σοβαρό θέμα του Δήμου .

Στην συνέχεια ο Δήμος Αγίας Παρασκευής άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τακτική Αγωγή κατά των Λάμπρου Σαμουρέλη και Αθανασίου Σιστοβάρη σε σχέση με τις παράνομες οικοδομικές εργασίες. Ωστόσο το μοναδικό αίτημα της εν λόγω αγωγής ήταν επί λέξει :

<<…Να γίνει δεκτή η αγωγή μου . Να απαγορευθεί κάθε πράξη προσθήκης κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή και αλλαγή χρήση από κατοικία σε καφετέρια – εστιατόριο- αναψυκτήριο και κάθε άλλης πράξεως – ενέργειας πέραν της χρήσης η εκμίσθωσης του παραπάνω κατεπιστεύματος ως αντίθετη και στην βούληση του διαθέτη και στις διατάξεις περί τακτικής διαχείρισης για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό ..>>

Το ως άνω αιτητικό είναι προδήλως ανεπαρκές αφού α) δεν υποβάλλεται έστω αναγνωριστικό αίτημα σε σχέση με τον παράνομο χαρακτήρα των ως άνω υλικών πράξεων ως αντιθέτων πρός την βούληση του διαθέτη και τις διατάξεις περί τακτικής διαχείρισης και β) δεν υπάρχει αίτημα περί αποκατάστασης των υλικών πράξεων ( παράνομης κατεδάφισης και προσθηκών ) που τυχόν θα λάβουν χώρα μέχρι τον χρόνο συζήτησης της αγωγής .
Έτσι όταν εν τέλει συζητήθηκε η αγωγή του Δήμου , μονολότι το Δικαστήριο έκρινε (obiter dictum) ότι οι ανωτέρω οικοδομικές εργασίες υπερέβαιναν τα όρια της τακτικής διαχείρισης , εν τούτοις υποχρεώθηκε να απορρίψει την αγωγή του Δήμου αφού ήταν πλέον άνευ αντικειμένου .(Οι εργασίες είχαν ήδη εκτελεστεί ) .
Καταληκτικά επισημαίνω ως προς το ανωτέρω δικόγραφο , ότι μολονότι έχει ως αίτημα την αποχή αντιδίκου από πράξη , εν τούτοις στην αγωγή δεν υφίσταται αίτημα για κατ’ άρθρο 947 ΚπολΔ επιβολής χρηματικής ποινής ή προσωπικής κράτησης. Συνεπώς ακόμη και άν εκδιδόταν απόφαση ευνοϊκή για τον Δήμο (πράγμα αδύνατον εν όψει του αιτητικού της αγωγής ) και πάλι δεν θα υφίσταται καμία δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης .

7.- Η μόνη δίκη που είχε , έστω και τυπικά , ευνοϊκή έκβαση για τον Δήμο αφορούσε την ερμηνεία της βούλησης του διαθέτη από το Εφετείο Αθηνών . Ειδικότερα το Εφετείο Αθηνών , κατόπιν αιτήσεως που υπέβαλε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής , ως μόνον αρμόδιο Δικαστήριον για ερμηνεία διαθήκης που έχει ταχθεί υπέρ κοινοφελούς σκοπού εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1936/2007 Απόφασή του  με την οποίαν ρητώς απεφάνθη ότι :

<<…Οι ανεψιοί του αποβιώσαντος διαρκούσης της κληροδοσίας δύνανται να ασκούν πράξεις οίκηση και τακτικής διαχείρισης στο κληροδοτηθέν ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Αγίου Ιωάννου Αγίας Παρασκευής >>…<<..ο διαθέτης επέτρεψε την τακτικήν του εκμετάλλευση στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται εκτός από τις εργασίες συντήρησης και ΜΙΚΡΟΠΡΟΣΘΗΚΕΣ …>>

Η ως άνω απόφαση δικαίωνε πανηγυρικά τον Δήμο Αγίας Παρασκευής αφού είναι σαφές ότι οι όλως εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες , που είχαν λάβει χώρα δεν μπορούσαν να ενταχθούν στην έννοια της μικροπροσθήκης και συνεπώς ήταν παράνομες , ως ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ .
7.1.- Ωστόσο εν προκειμένω για μιάν ακόμη φορά και πάλι η Νομική υπηρεσία του Δήμου ενήργησε σκοπίμως εσφαλμένα σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου . Ειδικότερα :
Όπως παγίως γίνεται δεκτό οι έννομες συνέπειες των αποφάσεων που εκδίδονται κατά το άρθρο 109 Π Σ σε συνδυασμό προς το άρθρο 31ν. 455/1976 εκδηλώνονται από το χρόνο του αμετακλήτου τους (άρθρο 2 VII ν 2386/1966 ( βλ. Σχετ. Κεραμεύς , Κονδύλης , Νίκας , Ερμηνεία ΚπολΔ άρθρο 826 σελ. 1609 ) .Συνεπώς μετά την έκδοσή της ευνοϊκής για τον Δήμο υπ’ αριθ. 1936/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών , όφειλε ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δημήτριος να την επιδώσει ΑΜΕΣΑ στην εταιρεία <<ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.>>, προκειμένου αυτή να καταστεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ το συντομότερο δυνατόν .

7.2.- Παρ’ όλα αυτά  ο δικηγόρος του Δήμου ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δημήτριος όχι μόνον δεν επέδωσε ποτέ την απόφαση στην αντίδικο εταιρεία , αλλά επί πλέον άσκησε ο ίδιος αναίρεση κατά της θετικής για τον Δήμο απόφασης !!!!! Και μάλιστα το χειρότερο από όλα ήταν ότι την εν λόγω αίτηση αναιρέσεως ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ την άσκησε την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ της ΣΧΕΤΙΚΉΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ .Ειδικότερα η υπ’ αριθ. 1936/2007 απόφαση του Εφετείου εξεδόθη την 29η Μαρτίου του 2007 έτους και η αίτηση αναιρέσεως του Δήμου ασκήθηκε στις 29 Μαρτίου του 2010 έτους .
Επισημαίνω ότι επιπλέον των ως άνω , ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ δεν φρόντισε αν επιδώσει νομίμως την ανωτέρω αίτηση αναίρεσης προς τους αναιρεσίβλητους διαδίκους, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί η συζήτηση απαράδεκτη. (Συνήθης η τακτική του ) . Το γεγονός αυτό είχε ως περαιτέρω αποτέλεσμα να συζητηθεί από τον Άρειο Πάγο την μόλις την 6η Δεκεμβρίου 2013  η αίτησης αναίρεσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής και αντιστοίχως να μην έχει ακόμη μέχρι σήμερα καταστεί αμετάκλητη η ως άνω  υπ’ αριθμ. 1936/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (της οποίας όπως προείπαμε τα αποτελέσματα άρχονται από του αμετακλήτου)

Είναι πραγματικά αδύνατον να αντιληφθώ για ποιον λόγο ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ δεν επέδωσε την ανωτέρω θετική για τον Δήμο απόφαση στον Αθανάσιο Σιστοβάρη και την ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., προκειμένου αυτή να καταστεί αμετάκλητη και να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματά της. Είναι ακόμη πιο ακατανόητο για ποιον λόγο ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ δικηγόρος του Δήμου (;) άσκησε ο ίδιος  αναίρεση κατά της μοναδικής θετικής για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής δικαστικής απόφασης.!!!

8.- ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ) ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ.

Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  ως Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής γνωμοδότησε, ομού με τους υπόλοιπους τρεις δικηγόρους του Δήμου, προς την Δημαρχιακή Επιτροπή υπέρ της χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος προς την ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Η εν λόγω γνωμοδότηση παρουσιάζει τις εξής πλημμέλειες:

Α.-     Αναγράφεται σε αυτήν αναληθώς ότι :
«οι αποφάσεις των Δικαστηρίων δεν έχουν κάνει δεκτές τις απόψεις του Δήμου».
Το γεγονός αυτό είναι αναληθές. Κατά τον χρόνο σύνταξης της εν λόγω γνωμοδότησης, ήτοι τις 19/11/2007 είχε ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1936/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία σαφώς όριζε στο διατακτικό της ότι στο κατεδαφισθέν ακίνητο απαγορεύεται κάθε οικοδομική εργασία πέραν των εργασιών συντήρησης του ακινήτου και κατασκευής τυχόν μικροπροσθηκών, ήτοι σαφώς ανεγνώριζε ότι οι ένδικες εργασίες ανέγερσης του ακινήτου εφ’ ου θα στεγαζόταν η επιχείρηση της  ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ήταν παράνομες ως αντίθετες στην συνταγματικά  κατοχυρωμένη βούληση του διαθέτη.
Β.-    Αναγράφεται σε αυτήν ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων έκριναν ότι το ανεγερθέν κτίριο υφίσταται με νομίμως εκδοθείσα οικοδομικής άδεια, χωρίς εν τούτοις να αναγράφεται γιατί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που απέρριψε την αίτηση ακύρωσης ως αόριστη ούτε για ποιον λόγο δεν κατατέθηκε νέα, ορισμένη αίτηση ακύρωσης.
Γ.-    Αναγράφεται σε αυτήν ότι το μόνο δικόγραφο που εκκρεμεί είναι η συζήτηση και έκδοση απόφασης επί της αγωγής του Δήμου Αγίας Παρασκευής που συζητείται την 30/1/2008. Εν τούτοις κατά την δικάσιμο της 30/1/2008 δεν επρόκειτο να συζητηθεί καμία αγωγή του Δήμου. Η μόνη εκκρεμής αγωγή κατά τον χρόνο σύνταξης της γνωμοδότησης παρέμενε χωρίς ημερομηνία συζήτησης, αφού ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ είχε αμελήσει να την προσδιορίσει μετά την ματαίωσή της. Είναι ανήκουστο να προσδιορίζεται ένα δικόγραφο όχι με τα στοιχεία κατάθεσής του, αλλά με την ημερομηνία συζήτησής του και μάλιστα με ανύπαρκτη ημερομηνία συζήτησης. Γνωμοδότησε μάλιστα η Νομική Υπηρεσία υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης άδειας με τον όρο ανάκλησης της εφόσον η εκδοθησομένη απόφαση του Δικαστηρίου επί της συζητουμένης στις 30/1/2008 αγωγής κρίνει ότι οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί η αιτούσα δεν είναι σύμφωνε με τις διατάξεις περί τακτικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης και υπερβαίνουν αυτές.

Εν τούτοις σε σχέση με τον προτεινόμενο όρο ανάκλησης πρέπει να επισημανθεί ότι:
(1)    Δεν υφίσταται αγωγή που να συζητείται στις 30/1/2008 και
(2)    Η μόνη εκκρεμής αγωγή, στο αιτητικό της δεν διελάμβανε αίτημα να αναγνωριστεί ότι οι πράξεις στις οποίες είχε προβεί η ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις περί τακτικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης και υπερβαίνουν αυτές.
Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι ο ανωτέρω όρος ανάκλησης που ετέθη είναι αδύνατον να εφαρμοστεί αφού αφ’ ενός αναφέρεται σε ανύπαρκτο δικόγραφο, αφ’ ετέρου (εφόσον θεωρηθεί ότι ο όρος αυτός αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής που είχε ασκήσει ο Δήμος ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) και πάλι στην εν λόγω αγωγή δεν έχει συμπεριληφθεί αναγνωριστικό αίτημα.

8.1.-    Κατά την πάγια νομολογία του ΣτΕ απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι η νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτού από πολεοδομική άποψη, απαιτείται, δηλαδή, να έχει ληφθεί νόμιμη άδεια για την ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων χώρων ως καταστημάτων (ΣτΕ 1929/2001, 2205/99, 901/1998, 5875/1995, 3588, 3412/92, 2671, 1412/90, 1354/1989).
Εν προκειμένω ήταν γνωστό στον ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της νομικής Υπηρεσίας του Δήμου , που υπέγραψαν την ως άνω παραπλανητική και ψευδή γνωμοδότησή τους  ότι : Α) Πριν την ανέγερση του κτιρίου στο οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει η επιχείρησης της ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είχε προηγηθεί η ολοσχερής κατεδάφιση του ιστορικού Εθνικού κληροδοτήματος Σιστοβάρη άνευ σχετικής οικοδομικής αδείας και  Β) Για το υφιστάμενο κτίσμα δεν υφίστατο άδεια οικοδομής καθ’ όσον η υπ’ αριθμ. 119/2006 οικοδομική άδεια αφορούσε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση και όχι ανέγερση νέου κτίσματος η οποία και αυτή είχε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ εκδοθεί .
Το ως άνω γεγονός της παράνομης και αυθαίρετης ολοσχερούς κατεδάφισης του ιστορικού κτιρίου ήταν απολύτως γνωστό στον ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ  αφ’ ενός για τον λόγο ότι είχε ήδη ασκηθεί σχετική μήνυση από τον πρώην Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Αντώνιο Σιδέρη, αφ’ ετέρου για τον λόγο ότι και ο ίδιος επανειλημμένα σε διάφορα δικόγραφά του είχε αναφερθεί στην ανωτέρω παράνομη και ολοσχερή κατεδάφιση.
Επαναλαμβάνω  εμφατικά  ότι ήδη σήμερα ο επιχειρηματίας Λάμπρος Σαμουρέλης έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για την εν λόγω κατεδάφιση του Εθνικού Κληροδοτήματος Συγκεκριμένα αρχικά με την υπ’ αριθμ. 115939/15-11-2011 απόφαση του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ο εν λόγω επιχειρηματίας καταδικάσθηκε σε φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή, ενώ ακολούθως η από μέρους του ασκηθείσα έφεση απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 5659/28-01-2013 (ΣΧΕΤ-19Α)  απόφαση του Η΄Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Εν τούτοις χάρη στη γνωμοδότηση του ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ και των υπολοίπων δικηγόρων του Δήμου που συνυπέγραψαν την ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ εξακολουθεί σήμερα να λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο επίμαχο ακίνητο, μολονότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει καταδικαστεί ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ για το αδίκημα της εκτέλεσης παράνομων οικοδομικών εργασιών.
Προκύπτει δηλαδή ότι σε σχέση με την αίτηση της ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. η ορθότερη άποψη τόσο από νομικής απόψεως, όσο και από απόψεως χρηστής διοίκησης ήταν να γνωμοδοτήσουν ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ και η νομική υπηρεσία κατά της χορήγησης της προέγκρισης άδειας ίδρυσης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος και να τεθεί ενδεχομένως η υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Άπασες οι ως άνω πλημμελείς ενέργειες του ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ , αλλά και των υπολοίπων μελών – νομικών συμβούλων που υπηρετούσαν στην Νομική Υπηρεσία  μερικές εκ των οποίων καταδεικνύουν τουλάχιστον ΒΑΡΕΙΑ  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΉ ΑΜΕΛΕΙΑ ,  οι οποίες πάντοτε απέβαιναν σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου Αγίας Παρασκευής και προς όφελος του επιχειρηματία Λάμπρου Σαμουρέλη ήταν εύλογο να δημιουργήσουν εντονότατο προβληματισμό σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τον ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ  στην διάπραξη των αδικημάτων  αυτών.
8.2.- Ο ανωτέρω εύλογος προβληματισμός επιτείνεται :
Α) Από το γεγονός ότι ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ  ουδέποτε είχε ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι κατά το παρελθόν ότι έχει παρασταθεί σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων  ως δικηγόρος μελών της οικογενείας Σαμουρέλη ,  Β) Από το γεγονός ότι ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ διατηρεί εμφανώς (και διατηρούσε καθ’ όλο το διάστημα της δικαστικής διαμάχης) στενές κοινωνικές σχέσεις με τον επιχειρηματία  Λάμπρο Σαμουρέλη με τον οποίο έχει κατ’ επανάληψη θεαθεί να συναναστρέφεται δημόσια , μάλιστα δήλωσε ενώπιον  δικαστήριο ότι ο Σαμουρέλης είναι φίλος του και ότι και η γαμήλια δεξίωση της δεύτερης κόρης του θα γίνει και αυτή στο Κτήμα Σιστοβάρη , όπως έγινε και της πρώτης του κόρης . Γ) Από το γεγονός ότιν ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ κατά την προσωπικήν μου άποψη  τυγχάνει ιδιαίτερα ικανός δικηγόρος με μεγάλη δικαστική πείρα, με αποτέλεσμα να μην δύνανται τα ανωτέρω μνημονευόμενα σφάλματα να αποδοθούν σε έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων εκτός αν ο ίδιος το επικαλεσθεί . Εν εναντία περιπτώσει θα πρέπει να εξηγήσει στον Λαό της Αγίας Παρασκευής , αλλά και στην Ελληνική Δικαιοσύνη τους λόγους που τον οδήγησαν να διαπράξει όλες αυτές τις εγκληματικές ενέργειες και παραλείψεις που αδιαμφισβήτητα ζημίωσαν τον Δήμο και κατ’ επέκταση όλο τον Λαό της Αγίας Παρασκευής . Τα ερωτήματα τίθενται πλέον ανελέητα και για τον ΠΑΝΑΓΟΥΛΛΗ και για την ΛΟΥΜΑΚΗ και για τον ΛΑΖΟΥΡΑ αλλά και για την ΜΠΑΤΣΟΥ , δικηγόρους που υπηρετούσαν ή υπηρετούν εισέτι στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου και βέβαια σε αυτά κάποιοι σε κάποιους θα υποχρεωθούν να δώσουν τις δέουσες απαντήσεις και εξηγήσεις και Δ) Από το γεγονός ότι στην χειρόγραφη διαθήκη του ο αποβιώσας Αθανάσιος Σιστοβάρης είχε συμπεριλάβει όρο δυνάμει του οποίου είχε καταστήσει υποχρεωτική την επίλυση των διαφορών που θα αναφύονταν στα πλαίσια της εν λόγω διαθήκης από το  Σωματείο Γουνεμπόρων Αθηνών- Πειραιώς ο Προφήτης Ηλίας  (ρήτρα διαιτησίας). Μάλιστα η προσφυγή στο Σωματείο αυτό είχε τεθεί με απειλή την έκπτωση από το κληρονομικό δικαίωμα του εγκαταστάτου που θα παραβίαζε τον σχετικό όρο.
Εν τούτοις ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ   – δικηγόρος του Δήμου (;) παρά τα προβλήματα που ανέκυψαν σε σχέση με την ένδικη διαθήκη ουδέποτε προσέφυγε ενώπιον του εν λόγω Σωματείου. Κατά μείζονα δε λόγω ουδέποτε ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ύπαρξη της σχετικής ρήτρας διαιτησίας/ έκπτωσης και απεκαλύφθει η αλήθεια  ερωτηθείς απήντησε αναληθώς ότι το εν λόγω Σωματείο δήθεν δεν υφίσταται. Όμως με προσωπικές ενέργειες δικές μου αλλά και  ενός πρώην συναγωνιστή στην υπόθεση αυτή του κ. Ρέϊερ Μιχαήλ μου  απεκάλυψα την ύπαρξη του εν λόγω Σωματείου ο δεν νυν Πρόεδρος μου απέστειλε και σχετική επιστολή . Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αγωγή του κληροδόχου Σιστοβάρη κατά του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την οποία ο εν λόγω κληροδόχος ζητούσε την έκπτωση του Δήμου από τα κληρονομικά του δικαιώματα.!!!
Ανεξαρτήτως του κατά πόσον η  αγωγή αυτή έγινε δεκτή  μετά από την έκδοση της υπ’ αριθ. 6060/2013Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών ,  είναι αυτονόητο ότι πριν από την λήψη της απόφασης να μην γίνει χρήση της ρήτρας διαιτησίας έπρεπε να είχε ενημερωθεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει το εγχείρημα αυτό και να δοθεί εντολή στον χειριστή δικηγόρο να προβεί στην κατάθεση δικογράφου και την παράκαμψη της ρήτρας διαιτησίας.
Γίνεται ευκόλως αντιληπτό ο τουλάχιστον ανεξήγητος για πολλούς για μένα ΟΧΙ ύποπτος ρόλος για μια ακόμη φορά του τέως δικηγόρου του Δήμου (:) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ   , σκεφθείτε αν η απόφαση του Δικαστηρίου έκανε δεκτή την αγωγή του Σιστοβάρη , ήδη ο Δήμος μας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ ΛΟΓΩ της ΥΠΟΠΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ του ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ αλλά και των άλλων δικηγόρων που υπηρετούν στον Δήμο μας , θα είχε ΑΠΩΛΕΣΕΙ το Κληροδότημα . Και μόνον αυτό αν αφαιρέσουμε όλα τα άλλα που διέπραξε , θα πρέπει πραγματικά να ΚΡΎΒΕΤΑΙ και να ντρέπεται να διαβαίνει τις ρούγες και τάς οδούς της Πόλεώς μας .
Ευτυχώς όμως ήμουν παρών και τους χάλασα τα σχέδια .
Εν ολίγοις η ενέργεια του ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ να μην κάνει χρήση της ρήτρας διαιτησίας χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικώς το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η ενέργειά του να ισχυριστεί αναληθώς ότι το ανωτέρω Σωματείο δεν υφίσταται , θεωρώ ότι ήταν και αυτή μια εγκληματική σκοπούμενη ενέργεια .
9.- Μόνο από τα ως άνω αναφερόμενα που ενδεικτικά Σας ανέφερα , διότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία προκύπτουν σαφέστατα και τα εξής:
9.1.- Εξ αιτίας λοιπόν των συσσωρευμένων διαδοχικών και επαναλαμβανομένων ανεξήγητων (όχι και πολύ) σφαλμάτων της Νομικής Υπηρεσίας χάθηκαν ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ  τα δικαστήρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής λόγω των εξόφθαλμων δικονομικών πλημμελειών και σφαλμάτων , ένεκα των οποίων τα Δικαστήρια δεν μπόρεσαν ποτέ να μπουν στην ουσία της υπόθεσης . Δηλαδή ενώ ο Δήμος  Αγίας Παρασκευής είχε επί της ουσίας πάντα δίκαιο σε όλα , εν τούτος τα έχασε όλα , για δικονομικούς λόγους .!!!
9.2.- Όλες οι γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας ήταν απολύτως εσφαλμένες (π,χ. Η γνωμοδότηση περί ανυπάρκτου δικαιώματος ψιλής κυριότητος , η γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης σε παράνομο κτίσμα , η δήλωση του ιδίου του Παναγούλη σε ερώτηση δημοτικού συμβούλου , αν ο Σαμουρέλης μπορεί νομίμως να οικοδομήσει και η απάντησής του ήταν ότι <<Και βουνό μπορεί να κτίσει>> . Η δήλωσή του αυτή είναι καταγεγραμμένη στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου .
9.3.- Όλα τα ως άνω εγκληματικά σφάλματα είχαν ως αποτέλεσμα :
Α) Να κατεδαφισθεί παράνομα , χωρίς να έχει εκδοθεί επί τούτου ανάλογη άδεια κατεδαφίσεως από την αρμόδια Πολεοδομία , το Εθνικό κληροδότημα .
Β) Να καταστραφεί ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου στην οδό Αγίου Ιωάννου και
Γ) Στην θέση του κατεστραμμένου Εθνικού  κληροδοτήματος να οικοδομηθεί παράνομα και να λειτουργεί παράνομα ένα νυχτερινό κέντρο (κλάμπ FERARI)  – πολυχώρος που αποφέρει κέρδη  στον επιχειρηματία Λάμπρο Σαμουρέλη .
Επισημαίνω εμφατικά  ότι η καταστροφή του Εθνικού κληροδοτήματος, (όχι η κατεδάφιση) η απώλεια όλων των δικών και η χορήγηση άδειας λειτουργίας των καταστημάτων , έλαβαν χώρα επί δημαρχίας (του τέως πλέον) και υπόδικου στην Δικαιοσύνη σήμερα για παραβάσεις του καθήκοντός του που έχουν  σχέση με οικονομικά θέματα  δημάρχου Αγίας Παρασκευής ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου , ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα  , όσο και σύμφωνα με εντονότατες και ευρύτατα υποστηριζόμενες φήμες υποστηρίχθηκε παντοιοτρόπως προεκλογικά από τον επιχειρηματία Λάμπρο Σαμουρέλη . Η ως άνω υπόθεση Σιστοβάρη έχει αποτελέσει και θεωρείται το μεγαλύτερο οικονομικό μείζον σκάνδαλο στην Πόλη μας , έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει αναγκάσει τους συμπολίτες μου για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά οι κάτοικοι ενός συντηρητικού Προαστίου να κατέλθουν σε πορεία διαμαρτυρίας .

10.- ‘Ομως υπάρχει και συνέχεια .

10.1.- Όπως σας προανέφερα ο Αθανάσιος Ιωσήφ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗΣ, κάτοικος εν ζωή Αγίας Παρασκευής , απεβίωσε 10-03-1975 και στην από 24-06 -1967 η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και κηρύχθηκε κυρία με την υπ’ αριθ. 1457/2606-1975 Πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , με την οποίαν κατέστησε τον Δήμο Κληροδόχο του κτήματος μετά της  ευρισκομένης σε αυτό διώροφης οικίας , η οποία μετά του κτήματος και μετά την πάροδον 50 ετών θα περιέλθει στον Δήμο και

10.2.- Μετά ταύτα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής όφειλε  σύμφωνα με τις διατάξεις τις πρώην αλλά και της νυν  ισχύουσας Νομοθεσίας ως (Ν.Δ 2888/54) , (Ν.180/75) ,  (άρθρο 111 παρ. 2 περ. θ του Ν. 410/95) (άρθρο 103 παρ. 1 περ.θ του Ν. 3463/2006 ) , (άρθρο 72 παρ. 1 περ. η του Ν.3852/2010 ) να συγκαλέσει την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να αποδεχθεί την αφεθείσα σε αυτόν ως άνω  κληροδοσία . Στην συνέχεια μετά την σύσταση του Κτηματολογίου στην Πόλη μας όφειλε η νομική υπηρεσία του Δήμου , να προχωρήσει στην δήλωσή  του σε αυτό , προκειμένου να διασφαλισθεί η κληροδοσία .

10.3.- Το 2006 έτος ο επιχειρηματίας Λάμπρος Σαμουρέλης δίδει μίαν συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα <<POLIS PRESS >>  , στην οποίαν εκτός των άλλων δηλώνει επί λέξει εκτός των άλλων και τα εξής :

<<…4. Επενδύουμε περισσότερα από 3.500.000,00 ευρώ και δημιουργούμε περιουσία που θα έρθει στα χέρια του Δήμου κατά τον προβλεπόμενο από την διαθήκη χρόνο…>>

Από τα λεγόμενα λοιπόν του επιχειρηματία προκύπτουν τα εξής δεδομένα :
Α) Προκειμένου να κατασκευάσει το τερατούργημά του δηλώνει ότι θα ξοδέψει περισσότερα από 3.500.000,00 ευρώ .

Β) Ο χρόνος εκμεταλλεύσεως των καταστημάτων μέχρι το 2025 έτος που θα πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο σύμφωνα με την διαθήκη , είναι περίπου 17 χρόνια .

Γ) Με δεδομένο  ότι ο Σαμουρέλης Λάμπρος είναι ένας  πανέξυπνος και ικανότατος επιχειρηματίας το θεωρώ αδιανόητο ότι θα μπορούσε ποτέ να τοποθετήσει περισσότερα από 3.500.000,00 κατά την δήλωσήν του ευρώ κάνοντας απόσβεση σε κεφάλαιο και κέρδη στα λίγα αυτά χρόνια . Άρα κάτι <<άλλο >>είχαν στο μυαλό τους .

10.4.- Αυτό το <<άλλο>> , κατά τη προσωπική μου άποψη ήταν και είναι το γεγονός του  ότι όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου και θα πρέπει να παραδώσουν το Εθνικό κληροδότημα στον Δήμο , με κάθε τρόπο να μην το παραδώσουν . Οι υποψίες μου ενισχύθηκαν τεκμηριώθηκαν όταν έπεσε στα χέρια μου η από 10 Απριλίου 2006 Γνωμοδότηση του κ. Μιχαήλ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ , δικηγόρου και ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών  η οποία στην σελίδα 19 αυτής αναγράφει επί λέξει και τα εξής :

<<…Εντούτοις η μή απώλεια της κυριότητος για τον μετακληροδόχο (μετά την επαγωγή της κληροδοσίας σε αυτόν ) δεν είναι απολύτως εξασφαλισμένη αφού τρίτος μπορεί να αποκτήσει την κυριότητα και με χρησικτησία . Όπως  γενικά γίνεται δεκτό (ΑΠ 632/1986 , ΝοΒ 1987 , 541 , με σύμφωνο σχόλιο Σπυριδάκη , ΑΠ 1157/2003 , ΧρΙΔ 2004 , 47 Βουζίκος (αναλυτικά) ΝοΒ 1973 , 849 επ. , 864 επ. , Απ. Γεωργιάδης  , Εμπρ. Δ. Ι, 1991 παρ. 44 , σημ 9 , Ρούσος  , ό.π., αρθρ. 1937 αρ. 8 Καράσης , ό.π. σ. 1011) , χρησικτησία κατά του μετακληροδόχου είναι δυνατή εφ’ όσον συντρέχουν οι όροι των ΑΚ 1041 επ. Βέβαια κτήση με τακτική χρησικτησία δεν είναι πιθανή , αφού δυσχερώς ο χρησιδεσπόζων θα μπορούσε να επικαλεσθεί καλή πίστη, δεδομένου ότι όφειλε να είχε ελέγξει τα βιβλία μεταγραφών και να είχε διαπιστώσει την ύπαρξη του δικαιώματος προσδοκίας του Δήμου , τυχόν δε παράλειψη τέτοιου ελέγχου θα συνιστούσε βαριά αμέλεια , κατά την ΑΚ (έτσι και Καράσης ό.π.) Η έκτακτη χρησικτησία όμως από τρίτους δεν μπορεί να αποκλεισθεί με βεβαιότητα (βλ.Καράση ο.π.) διότι ναι μεν από τηνμεταβίβαση της νομής με το συμφωνητικό 10.5.2005 (ή από τώρα ) έως τυν επαγωγή της της μετακληροδοσίας (10.3.2025) δεν συμπληρώνονται για λίγους μήνες η απαιτούμενη για την έκτακτη χρησικτησία 20ετία (Α.Κ. 1045), αλλά κρίσιμα ζητήματα για την χρησικτησία αυτή , όπως ο συνυπολογισμός χρόνου νομής δικαιοπαρόχου κατά την Α.Κ. 1051  , η αντιποίηση νομής κατά την Α.Κ. 982 , καθώς και οι διατάξεις για την αναστολή της χρησικτησίας κατά τις Α.Κ> 1047 , 251 , επ, 255 επ. στηρίζονται κυρίως σε πραγματικά περιστατικά για τα οποία πλήρης απόδειξη μπορεί να προσκομισθεί και σχετική επίκληση να γίνει σε τακτική περί κυριότητας δίκη . Εκ των προτέρων δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί τέτοια επίκληση και απόδειξη. Ο Δήμος που δεν έχει στην κατοχή του το ακίνητο , δεν μπορεί να γνωρίζει όλα όσα συμβαίνου σε αυτό . Σημειωτέον ότι η μεταβίβαση της νομής (Α.Κ 976) είναι άτυπη σύμβαση . Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι αν υπολείπεται ελάχιστος χρόνος για την συμπλήρωση του χρόνου της έκτακτης χρησικτησίας , ο δε χρησιδεσπόζων , έστω , αξιοποιούσε οικονομικά το ακίνητο με μεγάλες επενδύσεις και άλλες δαπάνες θα ήταν δυνατόν να προβληθεί από αυτόν ότι η ένσταση της μη συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής είναι καταχρηστική , ότι το δικαίωμα του ενισταμένου αποδυναμώθηκε κ.λ.π. Με εφαρμογή του Α.Κ. 281….>>

11.5.- Η ανάγνωση της γνωμοδοτήσεως του κ. Σταθόπουλου γιγάντωσε τις υποψίες μου και μεταβαίνοντας στο Κτηματολογικό Γραφείο Αγίας Παρασκευής ζήτησα να μου χορηγηθεί κεκυρωμένο αντίγραφο ΚΑΕΚ του Εθνικού κληροδοτήματος . Όντως το παρέλαβα και διαπίστωσα ότι ο Δήμος δεν είχε εγγράψει την προσδοκία της κληροδοσίας , με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από μια άλλη πιθανή αγοραπωλησία , από έκτακτη χρησικτησία , αλλά και από μία τακτική χρησικτησία . Σημειώνω εδώ ότι η ως άνω γνωμοδότηση ευρίσκεται στό Αυτοτελές Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και ΟΥΔΕΠΟΤΕ η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενημέρωσε τουλάχιστον το Δημοτικό Συμβούλιο , επί του ΑΜΕΣΟΥ κινδύνου της απώλειας του Εθνικού κληροδοτήματος και όταν αναφέρω Νομική Υπηρεσία εννοώ και του ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) δικηγόρους , που υπηρετούσαν και υπηρετούν .

11.6 .- Η επόμενη ενέργειά μου ήτα να αποστείλω την από 5-7-2013 επιστολή μου στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής , την οποίαν εκοινοποίησα και στον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής  , μέσω της οποίας ζητούσα να μου γνωρίσουν άν ο Δήμος έχει αποδεχθεί την κληροδοσία κ,λ.π. Επειδή η Νομική Υπηρεσία δεν μου απάντησε , επανέρχομαι μετά από δυο μήνες περίπου και αποστέλλω την από 2-9-2013 επιστολήν μου .Επειδή και πάλι ουδεμίαν απάντηση έλαβα επανέρχομαι με την από 23-9-2013 επιστολήν μου . Τελικά μέσω του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής μου επιδόθει η από 10-10-2013 η Πυθιακή  έγγραφη – απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας , επί της οποίας ο Δήμαρχος δίδει αναγράφει   εντολή να καταχωρηθεί το κείμενο της διαθήκης . Εάν αυτό συνετελέσθει ή όχι δεν το γνωρίζω .

12.- Βέβαια μέσα στο <<κόλπο>> αυτό δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι <<αδιάφθοροι >> υπάλληλοι της Πολεοδομίας οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουν αν το Εθνικό κληροδότημα έχει κατεδαφισθεί , οι οποίοι με το υπ’ αριθ. 12108/2647/5-10-2008  , το οποίον αποστέλλουν στον Εφέτη Δικαστή κ. Σπερελάκη Ιωάν. Τον ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ και τον ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ  , ισχυριζόμενοι μεταξύ άλλων και ότι :

«…Από τα στοιχεία που μας υποβλήθηκαν πουθενά δεν προκύπτει η κατεδάφιση του παλαιού διωρόφου κτιρίου , αλλά μας δηλώθηκε η καθαίρεση εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας και στατικής ενίσχυσης αυτού..»

Εδώ πραγματικά είναι να απορεί κανείς , με τα ισχυριζόμενά τους . Τους δηλώθηκε ισχυρίζονται η καθαίρεση της εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας και στατικής ενίσχυσης αυτού . Τα ερωτηματικά πολλά . Α) Κατ΄αρχήν ποιος τους δήλωσε την καθαίρεση ; Β) Πήγαν επί τόπου να πραγματοποιήσουν αυτοψία ; Επρόκειτο περί Εθνικού κληροδοτήματος και όχι για κάποιας παράγκας .Γ) Όλοι γνωρίζαμε ότι το Εθνικό κληροδότημα ήταν μια δυόροφη οικοδομή η οποία δεν είχε κολώνες μια και ήταν οικοδομημένο πριν από 40 χρόνια περίπου. Όταν λοιπόν κατεδαφίζεις την εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία ενός οικοδομήματος χωρίς κολώνες , δεν αναρωτιέσαι τι έχει απομείνει από αυτό ;Προφανώς η απάντηση  είναι : Τα μπάζα και οι αναμνήσεις .

12.1.- Όμως αργότερα και αφού με εντολή της Εισαγγελίας κατόπιν αιτήματός μου διατάσσεται η πραγματοποίηση η   αυτοψίας , από την ίδια υπηρεσία της Πολεοδομίας και όπως με πληροφορούν με το υπ’ αριθ’ 17040/24-9-2009  έγγραφό τους , ξεχνώντας ότι με το ως άνω αναφερόμενο  έγγραφό τους , δηλώνουν ότι έχει κατεδαφισθεί η εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία της βίλας , στην πραγματικότητα κατεδαφίσθηκε , ενημερώνουν τώρα και την Εισαγγελία και εμένα ότι :

«..Κατά την ημέρα της αυτοψίας , λόγω της πλήρους κάλυψης τοίχων (τώρα δεν έχουν κατεδαφισθεί αλλά έχουν καλυφθεί , η παρατήρηση δική μου ) φερόντων στοιχείων , πατωμάτων και οροφών με νέες επικαλύψεις ( νέα επιχρίσματα , χρωματισμοί , νέα δάπεδα , ψευδοροφές κ.λ.π ) , δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί εάν έχει πραγματοποιηθεί κατεδάφιση των παλαιών κτισμάτων που υφίσταντο στην ίδια θέση …»

Προφανώς τώρα δεν τους είχε δηλωθεί η καθαίρεση της εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας !!!!! Απλά δεν μπόρεσαν να δουν εάν το Εθνικό κληροδότημα είχε κατεδαφισθεί διότι οι τοίχοι είχαν βαφεί , είχαν τοποθετηθεί ψευδοροφές , δάπεδα και έτσι με αυτόν τον τρόπο το Εθνικό κληροδότημα άλλαξε τελείως όψη , σχήμα μέγεθος και οι αδιάφθοροι της Πολεοδομίας δεν είχαν άποψη !!!! Αλήθεια στην αδιάφθορη αυτήν υπηρεσία δεν υπήρχαν όργανα με τα οποία θα έπερνα δείγμα από τους τοίχους ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΑΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΊ ΠΑΛΑΙΆΣ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣ Ή ΕΆΝ ΕΠΡΌΚΕΙΤΟ ΠΕΡΊ ΝΕΟΙΟΚΟΔΟΜΗΣ ; Και βέβαια υπάρχουν , για τον Σαμουρέλη δεν υπάρχουν .

13.- Τον Φεβρουάριο του 2010 έδωσα μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης γύρω από την υπόθεση αυτή , στην Τοπική εφημερίδα <<Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ>> , η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 99 φύλλο του Φεβρουαρίου 2010 στην ως άνω εφημερίδα . Ήταν μία συνέντευξη που όντως προκάλεσε αίσθηση στην Πόλη , διότι πολλοί εκ των συμπολιτών μου που είτε δεν εγνώριζαν τις πραγματικές και τις αληθινές διαστάσεις της συγκλονιστικής αυτής υποθέσεως , είτε ήσαν παραπληροφορημένοι . Το γεγονός αυτό και θορύβησε , αλλά και τρομοκράτησε την συσταθείσα ομάδα υφαρπαγής του Εθνικού κληροδοτήματος .
13.1.- Δράση ανέλαβε ο εκ των ηγετικών στελεχών της συσταθείσης ομάδος  , προϊστάμενος τότε της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δημήτριος ο οποίος μου κατέθεσε έγκληση κατηγορώντας με για συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου και άμεση συνέργεια στην ως άνω πράξη . Μάρτυρες κατηγορίας μου εκλήθησαν από τον μηνυτή μου και κατέθεσαν ενόρκως , εκτός άλλων και ¨ΟΛΟΙ οι δικηγόροι που υπηρετούσαν στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου , ήτοι α) Ο ΛΑΖΟΥΡΑΣ Γεώργιος , β) Η ΛΟΥΜΑΚΗ Σταματίνα και γ) Η ΜΠΑΤΣΟΥ Δήμητρα.  Επισημαίνω ότι ο ως άνω δικηγόρος έχει καταθέσει σε βάρος μου αναρίθμητο αριθμόν εγκλήσεων και μονίμως καλεί σαν μάρτυρες τους ως άνω δικηγόρους . Όμως το σασπένς της υποθέσεως αυτής ήταν να κληθεί από τον μηνυτή μου να καταθέσει υπέρ του ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ και κατά εμού και ο επιχειρηματίας ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Λάμπρος , αποδεικνύοντας και δια της κλήσεως αυτής για πολλοστή φορά η αγαστή συνεργασία , συνέργια και φιλία των δυο !!!!

13.2.- Στο σημείο αυτό σημειώνω  ότι η εκδίκαση της υποθέσεως κράτησε τέσσερις (4) περίπου μήνες και το αποτέλεσμά της ήταν να αθωωθώ παμψηφεί από το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης δια του τύπου , να τροποποιηθεί το κατηγορητήριο και με την υπ’ αριθ. 3546/20-1-12 Απόφασή του να καταδικαστώ σε φυλάκιση 12 μηνών για απλή δυσφήμιση δια του τύπου . Στην απόφασή του αυτή το Θ’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο μεταξύ άλλων αναφέρει επί λέξει και τα εξής :

<<…Επίσης και ενώ στην αρχή ο μοναδικός πλέον κληροδόχος Αθανάσιος Σιστοβάρης ….παραχώρησε όλα τα δικαιώματά του στην εταιρεία με την επωνυμία <<ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε>> και παρέδωσε σε αυτήν τη νομή και κατοχή του ως άνω κληροδοτηθέντος ακινήτου , η οποία προέβη σε οικοδομικές εργασίες μεταξύ των οποίων και την κατεδάφιση του παλαιού κτίσματος χωρίς σχετική άδεια αλλοιώνοντας την μορφή του πράξη που εκφεύγει της τακτικής διαχείρισης αυτού  την οποίαν και μόνο , σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω ιδιόγραφης διαθήκης σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1936/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών είχε δικαίωμα να ασκεί στο ανωτέρω κληροδοτηθέν ακίνητο , τόσο ο μοναδικός κληρονόμος αυτού , όσο οι έλκοντες από αυτόν δικαιώματα  ….>>
<<…  η οποία (εταιρεία) προέβη σε οικοδομικές εργασίες μεταξύ των οποίων και την κατεδάφιση του παλαιού κτίσματος χωρίς σχετική άδεια αλλοιώνοντας την μορφή του πράξη που εκφεύγει της τακτικής διαχείρισης αυτού  την οποίαν και μόνο σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω ιδιόγραφης διαθήκης σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1936/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών είχε δικαίωμα να ασκεί στο ανωτέρω κληροδοτηθέν ακίνητο , τόσο ο μοναδικός κληρονόμος αυτού , όσο οι έλκοντες από αυτόν δικαιώματα  ….>> .

Σε σχέση με την ως άνω Δικαστική Απόφαση , έχω  συνυποβάλλει συνημμένως με το υπ’ αριθ. 38149/4-10-2013 έγγραφό μου , στον Δήμο Αγίας Παρασκευής :

Α)  Την υπ’ αριθ. 6798/2012 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών Α’ Τριμελούς Πλημμελημάτων Αθηνών  καθώς και

Β) Την υπ’ αριθ. 406/2013 Απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου  , από τις οποίες προκύπτει , ότι η ως άνω Απόφαση του Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ΔΕΝ ΑΝΕΤΡΑΠΗ , ΟΥΤΕ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ αλλά έχει πλέον καταστεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ .

Πλήρης δηλαδή η δικαίωση των πολύχρονων αγώνων που έδωσα με όλα τα τοπικά κομματικά και οικονομικά συμφέροντα που ασκούσαν και ασκούν  απόλυτη εξουσία , στις τοπικές Δημόσιες αλλά και Αιρετές αρχές ,των θέσεών μου και των απόψεών μου , με την ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ .

14.- Από την στιγμή που η ως άνω απόφασης του Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατέστη αμετάκλητη , θεώρησα υποχρέωσήν μου αλλά και καθήκον μου να ενημερώσω : α) Τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και να του ζητήσω την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων και β) Την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής πρώην Πολεοδομία , προκειμένου να ανακληθεί  η χορηγηθείσα από την Υπηρεσία αυτή οικοδομική άδεια .

14.1.- Όντως στις 4 Οκτωβρίου 2013 προσέρχομαι στον Δήμο Αγίας Παρασκευής και καταθέτω την από 16-9-2013 επιστολήν μου η οποία και λαμβάνει αριθ. Πρωτ. 38149/4-10-2013 του Δήμου  , με την οποίαν συνημμένως όπως σας προείπα κατέθεσα τις ως άνω  Δικαστικές Αποφάσεις . Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 οφείλει ο Δήμος εντός εικοσαημέρου να φέρει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς λήψιν της σχετικής Αποφάσεως .
Από το γραφείο Δημάρχου μου αποστέλλεται η υπ’ αριθ. Πρωτ. 42920/7-11-2013 επιστολή – εισήγηση του κ. Δημάρχου  προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δια της οποίας εισηγείται μεταξύ άλλων πρός την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μεταξύ άλλων επί λέξει και τα εξής :

<<Μετά τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας , συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 80 παρ.6 του Ν. 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Τ. Α. / 7-6-2010 για ανάκληση της 351/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί εντός του κτήματος Σιστοβάρη  , με απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής .  >>

Όπως γίνεται αντιληπτόν εκ της εισηγήσεως αυτής του Δημάρχου προκύπτει ότι θα πρέπει να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας των καταστημάτων που παρανόμως λειτουργούν στο  Εθνικό κληροδότημα . Πάντως μέχρι στιγμής άν και μπαίνουμε στον τέταρτο μήνα , δεν κινείται τίποτα .

14.2.- Την ίδια ημέρα , δηλαδή στις 4 Οκτωβρίου 2013, προσέρχομαι στην Πολεοδομία και καταθέτω την από 23-9-2013 επιστολήν μου με συνημμένες τις ως άνω Δικαστικές αποφάσεις , η οποία και έλαβε αριθ. Πρωτ. 12675/4-10-2013 της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής . Μέσω λοιπόν αυτής της κατά τα ως άνω επιστολής μου ζητούσα την οριστικήν ανάκληση της οικοδομικής άδειας που παρανόμως εξέδωσε για οικοδόμηση του Εθνικού κληροδοτήματος ΄. Μετά την πάροδο κάποιων ημερών μου αποστέλλει η Υπηρεσία Δόμησης (πρώην Πολεοδομία) το υπ’ αριθ. 13614/23-10-2013  έγγραφό της με το οποίον μου καθιστά γνωστόν ότι έδωσε προθεσμία είκοσι (20) ημερών στον επιχειρηματία Λάμπρο Σαμουρέλη , να εκφέρει τις απόψεις του γύρω από το αίτημά μου .

14.3.-Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2014 έτους , λαμβάνω ένα τηλεφώνημα από τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής , να μεταβώ στα γραφεία του Δήμου από όπου θα παραλάβω την απάντηση της Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Πολεοδομίας) επί της επιστολής μου . Όντως μου επιδίδεται με το αριθ. Εμπιστ. Πρωτ. 369/18-12-13 του Δήμου ,  έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης η οποία  απατώντας στην επιστολήν μου μεταξύ άλλων επί λέξει αναγράφει και τα εξής :

<< Η με αρ.3546/2012 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών , δεν αφορά σε πιθανές παράνομες ή νόμιμες πράξεις της εταιρείας με την επωνυμία <<Λάμπρος Σαμουρέλης 7 Σια Ο.Ε.>> σχετικές με το κτίσμα που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 23 στον Δήμο Αγίας Παρασκευής , αλλα΄αφορά σε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης >>

Επειδή ήμουν απολύτως σίγουρος ότι η πρώην αδιάφθορη Υπηρεσία της Πολεοδομίας νυν αδιάφθορη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής με τους αδιάφθορους υπαλλήλους της που ενεπλάκησαν και με κάθε τρόπο προστατεύουν τα συμφέροντα του επιχειρηματία Λάμπρου Σαμουρέλη , θα μου απαντούσε σύμφωνα με τις υποδείξεις  του ως άνω επιχειρηματία , συντάσσω και καταθέτω και στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής την  από 9-1-2014 επιστολή μου που έλαβε αριθ. Πρωτ. 258/13-1-2014 Υπηρεσίας Δόμησης με την οποίαν εκτός των άλλων ζητούσα να μου χορηγηθεί κεκυρωμένο αντίγραφο της απαντήσεως της ως άνω εταιρείας .
Πράγματι η Υπηρεσία Δόμησης ανταποκρινόμενη στο αίτημά μου μου αποστέλλει με το υπ’ αριθ. 258/21-1-2014 έγγραφόν της  συνημμένως  το από 14-11-2013 της εταιρείας που έλαβε αριθ. Πρωτ. 14689/2013 , στο οποίον μεταξύ άλλων η εταιρεία επί λέξει ισχυρίζεται ότι :

<<… Η εταιρεία μας δεν υπήρξε διάδικος , ούτε έλαβε μέρος στην δίκη αυτή , η δε αποστροφή του σκεπτικού της υπ’ αριθμ.3546/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών , ότι δήθεν η εταιρεία μας <<..προέβη σε οικοδομικές εργασίες μεταξύ των οποίων και η κατεδάφιση του παλαιού κτίσματος χωρίς σχετική άδεια ….κ.λ.π.>> ουδόλως ανταποκρίνεται στην αλήθεια …>>

Στα απλά Ελληνικά ο καθείς αντιλαμβάνεται ότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Λάμπρου Σαμουρέλη τους οποίους υιοθέτησε και απεδέχθησαν οι αδιάφθοροι , ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη με ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΕΤΑΙ . Παρακάτω αναφέρουν στο ίδιο υπόμνημά τους επί λέξει ότι :

<<…Σε κάθε περίπτωση το Δικαστήριο ΔΕΝ ΑΠΕΦΑΝΘΕΙ επί του νομίμου ή μη των ενεργειών της εταιρείας μας , αλλά όλως επιπόλαια και κατά πλανημένη εντύπωση , ημών απόντων , συμπεριέλαβε στο σκεπτικό του την ανωτέρω φράση …..Αποδεικτικό δε του πόσο λανθασμένη , αβάσιμη και πεπλανημένη υπήρξε αυτή η σκέψη (και όχι κρίση) του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου , αποτελεί το γεγονός ότι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο όχι μόνον δεν την υιοθέτησε και δεν την επανέλαβε αλλά αντίθετα την απέρριψε / ανέτρεψε …(και καταλήγει ο Λάμπρος Σαμουρέλης) ΟΥΔΕΠΟΤΕ κατεδαφίσθηκε το εντός του οικοπέδου Σιστοβάρη παλαιό κτίσμα …>>

15.- Δεν πρόκειται να χαρακτηρίσω τους τουλάχιστον  ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΎΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ισχυρισμούς της Εταιρείας που λυμαίνεται την περιουσία του Δήμου , θα σταθώ όμως σε αυτό που ισχυρίζονται  ότι δηλαδή <<…ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΙΣΤΟΒΑΡΗ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ….>>

15.1.- Επί τέλους όμως όλοι αυτοί οι <<κύριοι>> οι οποίοι εμπλέκονται και διαπλέκονται στην ιστορία αυτή να αποφασίσουν τι θα ισχυρίζονται σχετικά με την παράνομη κατεδάφιση του Εθνικού κληροδοτήματος διότι από την μία έχωμεν :

Α) Την <<αδιάφθορη >> Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής , με το υπ΄αριθ. 12108/2647/5-10-2008  με τους αδιάφθορους υπαλλήλους της να <<ενημερώνουν>> τον Εφέτη κ. Σπερελάκη ότι :

«…Από τα στοιχεία που μας υποβλήθηκαν πουθενά δεν προκύπτει η κατεδάφιση του παλαιού διωρόφου κτιρίου , αλλά μας δηλώθηκε η καθαίρεση εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας και στατικής ενίσχυσης αυτού..»   και

Β)  Όταν με εντολή της Εισαγγελίας κατόπιν αιτήματός μου διατάσσεται η πραγματοποίηση η   αυτοψίας , από την ίδια υπηρεσία της Πολεοδομίας με πληροφορούν με το υπ’ αριθ’ 17040/24-9-2009 ότι :

«..Κατά την ημέρα της αυτοψίας , λόγω της πλήρους κάλυψης τοίχων (τώρα δεν έχουν κατεδαφισθεί αλλά έχουν καλυφθεί , η παρατήρηση δική μου ) φερόντων στοιχείων , πατωμάτων και οροφών με νέες επικαλύψεις ( νέα επιχρίσματα , χρωματισμοί , νέα δάπεδα , ψευδοροφές κ.λ.π ) , δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί εάν έχει πραγματοποιηθεί κατεδάφιση των παλαιών κτισμάτων που υφίσταντο στην ίδια θέση …»

Τελικά ας αποφασίσουν   επί τέλους η <<αδιάφθορη>> Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου  Αγίας Παρασκευής με τους <<αδιάφθορους>> υπαλλήλους της , τι τελικά έχει συμβεί με το Εθνικό κληροδότημα .

A) EXEI ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΕΙ    όπως αμετάκλητη και τελεσίδικη Δικαστικές Αποφάσεις έχουν αποφανθεί το Εθνικό κληροδότημα ; ή

Β)  ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ οι <<αδιάφθοροι>> υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης τους δηλώθηκε η << ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ >>; ή

Γ) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ <<ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ>> υπάλληλοι της αδιάφθορης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής <<ΛΟΓΩ…ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΕΑΝ ΈΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ …>> ; ή

Δ) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Η ΒΙΛΛΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΕΙ ; ή τέλος

Ε) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Η ΒΙΛΛΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΑΠΟ ΠΝΟΗ ΑΕΡΑ ;

Πάντως το γεγονός παραμένει ΈΝΑ  , η  αδιάφθορη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής και οι αδιάφθοροι ορισμένοι υπάλληλοί της υιοθέτησαν  και απεδέχθησαν όπως πάντα άλλωστε αυτό συνέβαινε κατά το παρελθόν  συμβαίνει και τώρα και βέβαια θα συμβαίνει και στο μέλλον  , πλήρως τις απόψεις – εντολές του Λάμπρου Σαμουρέλη αυτές που σήμερα συμπεριλαμβάνονται στο Υπόμνημα της Εταιρείας .
Και βεβαίως δεν θα μπορούσε και δεν θα τολμούσε να πράξει διαφορετικά .Εδώ ταιριάζει απόλυτα το : ΤΥΧΑΙΟ ; Δεν ΝΟΜΙΖΩ .

Κλείνοντας σας ενημερώνω ότι η παρούσα καταγγελία μου αφού καταλλήλως συμπληρωθεί νομικώς θα κατατεθεί από εμένα προσωπικά στην νεοσυσταθείσα Εισαγγελική Αρχή <<ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ>> . Όσοι ενεπλάκησαν , όσοι ανέχθηκαν και όσοι συγκάλυψαν για δικούς τους πάντα λόγους , την βρωμερή αυτή υπόθεση θα εξηγήσουν στην στάση τους , στην Δικαιοσύνη .

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook