Ο Δήμος ενημερώνει: Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, o Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά του, ότι  υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄, το Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) άρθρο 94 και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 1/2018 & 4/2012.
 
Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  ο Δήμος υποχρεούται  στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και των εξόδων καθαρισμού.
 –
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσβλέπει στην άμεση ανταπόκριση και στη συνεργασία των πολιτών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, τηλ. 213-2004570.