Ο «Κλεισθένης Ι» στη Βουλή – Διαβάστε το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή  το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Το νομοσχέδιο που έχει το συνολικό τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α» – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» έχει ήδη δημιουργήσει τριβές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν τελικά θα ψηφιστεί ως έχει ή αν θα υπάρξουν αλλαγές.

Διαβάστε το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»