Γιώργος Οικονόμου – Τι ισχύει και ποιοι φέρουν ευθύνη για την κατασκευή του ανελκυστήρα στο Χέλμειο

Διαδικασίας Ανάθεσης Έργου: «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ

στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο» του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δεν ανήκω σε αυτούς που επενδύουν στη σκανδαλολογία και στις υπερβολές του καταγγελτικού λόγου. Το κακό όμως έχει παραγίνει στον Δήμο της Αγίας  Παρασκευής και ιδιαίτερα στον τομέα των πολλών μικρών  απευθείας αναθέσεων εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών. Περίμενα αναγκαστικά τις σχετικές αποφάσεις της Διαύγειας για να μπορέσω να εξετάσω και να τεκμηριώσω την άποψή μου για το όλο θέμα. Θα γίνω λίγο κουραστικός και αναλυτικός, αλλά δεν θέλω  να αφήσω καμμία αμφιβολία σε κανέναν ειδικό και μη ειδικό. Στην με αριθμ. 17/2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18/7/2018, ελήφθη η απόφαση με αριθμ. 316/2018 (σχετικό απόσπασμα αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΦΜΗΩ6Υ-564).

Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ανάθεση του εν λόγω έργου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, στην οποία αναφέρεται ότι είναι αναγκαία η προσφυγή του Δήμου στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ.

Συγκεκριμένα στην εν λόγω εισήγηση αναφέρεται ότι: «προέκυψε έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί από τις Υπηρεσίες μας, ανάθεσης του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο», προϋπολογισμού 62.084,39 ευρώ στο σχολικό συγκρότημα 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο (Χέλμειο) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ. Το εν λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εξυπηρετηθούν μαθητές ΑΜΕΑ, των οποίων οι αιτήσεις φοίτησης στο εν λόγω Σχολείο έγιναν δεκτές πρόσφατα και οι οποίοι εάν δεν κατασκευασθεί ο εν λόγω ανελκυστήρας δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις σχολικές παραδόσεις. Οι προαναφερθείσες αιτήσεις έγιναν γνωστές στην Διοίκηση την 02-05-2018 καθόσον υποβλήθηκαν για πρώτη φορά. Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν αφενός ότι μεσολαβούν οι θερινές διακοπές του Αυγούστου, όπου οι Υπηρεσίες του Δήμου υπολειτουργούν, ότι το έργο χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί, αφετέρου δε ότι αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, ήτοι μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2018, καθίσταται αδύνατη η τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού (και συγκεκριμένα του συνοπτικού διαγωνισμού). Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι υφίσταται η ανωτέρω και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη εξασφάλισης της πρόσβασης μαθητών ΑΜΕΑ στην εκπαίδευση ο Δήμος δύναται να αξιοποιήσει την δυνατότητα που του δίνει ο Νόμος 4412/2016,προκειμένου να αναθέσει το έργο «Κατασκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 5ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, κατά την με αριθμ. 347/2018 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, υπό την προεδρία του κ. Δημάρχου, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/7/2018, ελήφθη η απόφαση 347/2018 (απόσπασμα αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΔΒΘΩ6Υ-7Φ9).

Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση της σχετικής πίστωσης (62.084,39€) σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.50, για τη χρηματοδότηση του έργου.

Τέλος, έχει συνταχθεί πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης), η οποία απευθύνεται σε δύο τουλάχιστον (όπως αναφέρει) οικονομικούς φορείς, χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί ποιοι είναι οι εν λόγω φορείς και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν.

Είναι γενικά παραδεκτό και δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, το οποίο αφορά τη διευκόλυνση προσβασιμότητας σε παιδιά ΑΜΕΑ, ως ελάχιστη μέριμνα της Πολιτείας για άτομα (και ιδιαίτερα παιδιά) με κινητικές ή άλλου τύπου δυσκολίες.

Όμως, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε όλα τα δημόσια κτίρια, πέραν της κοινωνικής και ανθρώπινης υποχρέωσης προς τους συμπολίτες μας, αποτελεί και υποχρέωση της Πολιτείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Συγκεκριμένα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στα δημόσια κτίρια, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

  • Ν. 4067/12 – Νέος οικοδομικός κανονισμός (άρθρα 26 & 27)
  • Ν.4074/12 – Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
  • Ν.3304/2005 – Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης
  • Απόφαση 52907/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ – Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους
  • Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ οικ.42382/16-7-13 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου οικοδομικού κανονισμού που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
  • Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΑΔΠ/Β/18036/23-9-02 και ΔΙΑΔΠ/Β/10056/ 27-5-02 – Εξασφάλιση πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρίες σε κτίρια του Δημόσιου Τομέα

 

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων που παρατίθενται ενδεικτικά, υπάρχει και σωρεία άλλων αντίστοιχων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, αλλά και ευρωπαϊκών οδηγιών.

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση του Δήμου να παράσχει απρόσκοπτη προσβασιμότητα στα συγκεκριμένα σχολεία, δεν προέκυψε εκτάκτως και αιφνιδίως, όπως αβάσιμα παρατίθεται, αλλά αποτελεί υποχρέωση εκ του νόμου της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις που προετέθησαν και ισχύουν επί σειρά ετών.

Δηλαδή η υποβολή αιτήσεων παιδιών ΑΜΕΑ στις 2/5/2018 δεν μπορεί να θεωρείται ως έκτακτο και αιφνίδιο γεγονός κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς η υποχρέωση της προσβασιμότητας υφίστατο πάντα (εκ του νόμου) και δεν προέκυψε ξαφνικά με την υποβολή των αιτήσεων. Και μάλιστα όταν είναι γνωστό σε όλους ότι τα δύο παιδιά είχαν εγγραφεί στο νηπιαγωγείο και θα συνέχιζαν στο δημοτικό.

Άλλωστε, όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη του νόμου, της οποίας γίνεται επίκληση, «οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η υποχρέωση υφίστατο εκ του νόμου εδώ και αρκετά έτη και η μη εξασφάλιση μέχρι σήμερα της προσβασιμότητας αποτελεί σαφώς ευθύνη της δημοτικής αρχής. Συνεπώς, η επίκληση της συγκεκριμένης εξαιρετικής διαδικασίας (άρθρο 32 του Ν.4412/16) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύννομη.

Πιο αναλυτικά, στην προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 316/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται επίκληση του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» του Ν.4412/16 και συγκεκριμένα της περίπτωσης «γ» της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.

Με την εν λόγω διάταξη καθορίζεται ότι: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: …. γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Επίσης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται και στην Εγκύκλιο Νο 18/2016 του Υπουργείου Υποδομών (ΔΝΣα/οικ.68559/19-10-16), με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του νέου τότε νόμου Ν.4412/16, ως περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα μπορούν να θεωρηθούν οι φυσικές καταστροφές και άλλα αιφνίδια και μη προβλέψιμα γεγονότα και όχι (όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο) η παράλειψη ή η αμέλεια οφειλόμενης εκ του νόμου ενέργειας, που είναι η πλήρης εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια.

Επιπλέον, από την αναφερόμενη «έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη», η οποία προέκυψε στις 2/5/18, μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (18/7/18), μεσολάβησε χρονικό διάστημα 2 ½ μηνών, το οποίο αφενός δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της «κατεπείγουσας ανάγκης» και αφετέρου δεν δικαιολογεί την αναφερόμενη στην απόφαση επίκληση της αδυναμίας τήρησης των προθεσμιών και των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι από σχετική αναζήτηση στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), δεν έχει καταχωρηθεί καμία προκήρυξη, σε αντίθεση με περισσότερους από πενήντα (50) διαγωνισμούς, που διενεργούν με πλήρη διαφάνεια άλλες δημόσιες και δημοτικές αρχές, για έργα προσβασιμότητας  ΑΜΕΑ. Φαίνεται πως οι άλλες δημόσιες και δημοτικές αρχές προγραμματίζουν καλύτερα και δεν μεθοδεύουν διαδικασίες κατεπείγοντος, όπως η δική μας δημοτική αρχή και απλά υλοποιούν σύννομα τους διαγωνισμούς των έργων αρμοδιότητάς τους.

Όμως, εκτός από τη μη σύννομη επιλογή της δημοτικής αρχής να εμφανίσει την απαίτηση ως έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, προσπαθώντας έτσι να καλύψει τη δική της αμέλεια να επιληφθεί κατά το νόμο νωρίτερα για το ευαίσθητο θέμα της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, υπάρχει ταυτόχρονα σοβαρή έλλειψη τεχνογνωσίας και αντίληψης των ισχυουσών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 117 του Ν.4412/16, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€(χωρίς ΦΠΑ), τότε επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία είναι σαφώς πιο γρήγορη και ευέλικτη, αλλά απαιτεί τη δημοσίευση διακήρυξης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την ευρεία κατά το δυνατόν συμμετοχή.

Ακόμη λοιπόν και αν θεωρηθεί ότι στις 2/5/18  προέκυψε «αιφνιδίως» η «κατεπείγουσα ανάγκη», θα έπρεπε να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία του νόμου και όχι μετά από μεγάλη χρονοτριβή (με υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής) να επιχειρείται η επίκληση διατάξεων που αφορούν αιφνίδια και απρόβλεπτα γεγονότα.

Επίσης, η μη καταχώρηση της προκήρυξης για το εν θέματι έργο στο ΚΗΜΔΗΣ, αποτελεί επίσης μη σύννομη διαδικασία, καθώς στο άρθρο 108 (παρ. 1β) του Ν.4412/16 προβλέπεται αντίστοιχη καταχώρηση, ακόμη και για τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης και εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 32 του εν λόγω νόμου.

 

Τέλος, η πρόσκληση πάσχει ως προς τα κριτήρια διαπραγμάτευσης. Πιο συγκεκριμένα, σε άλλη παράγραφο της πρόσκλησης αναφέρονται ως κριτήρια η διάθεση εξοπλισμού και η εμπειρία της επιχείρησης και του προσωπικού που διαθέτει, ενώ σε άλλη παράγραφο αναφέρει πως κριτήριο για την ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η ταυτόχρονη παράθεση και των δύο κριτηρίων αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/16, καθώς τα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια.

 

Συμπερασματικά η δρομολογούμενη διαδικασία, πέραν του ότι είναι μη σύννομη, καταδεικνύει προχειρότητα και παντελή άγνοια της ισχύουσας νομοθεσίας. Θα καταπέσει σε κάθε έλεγχο νομιμότητας και θέτει  σε κίνδυνο τον Δήμο μας με τις νομικές εμπλοκές που θα προκαλέσει. Η επίκληση  των αιτήσεων του Μαΐου είναι προσχηματική και αποτελεί επινόηση της τελευταίας στιγμής, αφού κατά τα λεγόμενα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει αλληλογραφία αρμοδιότητας αντιδημάρχου παιδείας τουλάχιστον ενός έτους  προς την Τεχνική Υπηρεσία. Αποκαλύπτεται  επομένως μια  χοντροκομμένη μεθόδευση να παρακαμφθούν οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να φθάσουμε σε μια παράνομη απόφαση απευθείας ανάθεσης προτάσσοντας μάλιστα το ευαίσθητο θέμα των ΑΜΕΑ.

Κάνω έκκληση στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους να υπηρετήσουν με περισσότερη επιμέλεια τον θεσμικό τους ρόλο, του ελέγχου δηλαδή μιας κακής Διοίκησης που επιχειρεί μέσα στην “θερινή ραστώνη” να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις και μάλιστα με διαπαραταξιακή συναίνεση. Παράλληλα θέλω να επαινέσω δημόσια αυτούς που αντέδρασαν και έδωσαν μάχη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τήρηση της νομιμότητας. Αν μάλιστα όπως φημολογείται οι αποφάσεις πάρθηκαν χωρίς συμπληρωμένο έντυπο διακήρυξης  (αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν οι παρισταμενοι δημοτικοί σύμβουλοι ) τότε το όλο θέμα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Καλώ προσωπικά τον Δήμαρχο να αποκαταστήσει  άμεσα  την νομιμότητα. Οι αποφάσεις είναι άκυρες. Κανείς πλέον δεν έχει το άλλοθι της άγνοιας. Συμπολίτευση και Αντιπολίτευση. Η προσωπική μου συνδρομή αλλά και έμπειρων στελεχών της Νέας Αρχής είναι δεδομένη σε τέτοιου είδους εξειδικευμένα θέματα ώστε να υπάρχει ενημέρωση και καλύτερος έλεγχος.

Απευθυνόμενος προς τους δημότες της Αγίας Παρασκευής που γίνονται κοινωνοί όλης αυτής της θλιβερής ιστορίας τους ενημερώνω  οτι οι ευθύνες και οι υπαίτιοι έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι ο στενός πυρήνας της Διοίκησης του Δήμου. Αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για ότι συμβεί. Αυτοί θα είναι υπόλογοι απέναντι στις οικογέννειες των παιδιών αν δεν προλάβουν. Ας μην κρύβονται πίσω από ένα θέμα κοινωνικής ευαισθησίας. Η συμπεριφορά τους ειναι η επιτομή της αδιαφορίας και της αναισθησίας.

Τέλος θέλω επίσης να απευθύνω μια παραίνεση σε όλο το προσωπικό και το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου,να ασκούν με ευσυνειδησία τα καθήκοντά τους και να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον από οποιαδήποτε αυθαιρεσία και πίεση. Δεν υπάρχει πλέον καμμια ανοχή  στην  ανομία.

 

Γιώργος Οικονόμου

Αντιπτέραρχος Μηχανικός ε.α.

Επίτιμος Δντης Υποδομών Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

“Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή”