Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Απαγόρευση τροποποίησης των ΟΕΥ των ΟΤΑ για έξι μήνες από την Πέμπτη

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Μαρτίου 2019 η εκλογική απαγόρευση τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΟΤΑ, δεδομένου ότι μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο εξάμηνο της παρούσας αυτοδιοικητικής περιόδου.

Οι ΟΕΥ «παγώνουν» στη μορφή που θα έχουν την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου και παραμένουν αμετάβλητοι έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019, όταν σύμφωνα με το αρ.6 του Κλεισθένη (όπως ισχύει μέχρι στιγμής τουλάχιστον) θα γίνει η εγκατάσταση των νέων Αιρετών.

Η εκλογική απαγόρευση πηγάζει από δύο νόμους:

Από την παρ.5 του αρ.10 του ν.3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων), που αφορά τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ορίζει ότι «Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου».

– Από την παρ.5 του αρ.241 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.215 του Κλεισθένη, όπου προβλέπεται πως«Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του Οργανισμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της θητείας των αιρετών οργάνων της Περιφέρειας».
Πάντως η απαγόρευση αφορά την “τροποποίηση” των Οργανισμών. Δεν περιλαμβάνει, δηλαδή, την κατάρτιση νέου ΟΕΥ για έναν Φορέα της Αυτοδιοίκησης που προηγουμένως δεν είχε.

Επίσης για τον Α’ βαθμό Αυτοδιοίκησης, η παρ.5 του αρ.10 του ν.3584/2007 προβλέπει δύο εξαιρέσεις.Συγκεκριμένα αναγράφει την εκλογική απαγόρευση «(…) με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση».

Επίσης η Κυβέρνηση θέσπισε εξαίρεση ειδικά για τις τροποποιήσεις ΟΕΥ που αφορούν την εφαρμογή της διαδικασίας μονιμοποίησης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Ειδικότερα, το αρ.91« Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ A΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό» του ν.4583/2018 στην παρ.1 αναφέρει « (…) Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του αρ.10 του ν. 3584/2007 (…) ».