Πράσινο Ταμείο: Μέχρι 1η Απριλίου οι προτάσεις ΟΤΑ για έργα ανάπλασης

Μετατίθεται για τη Δευτέρα, 1η Απριλίου, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων από τους δήμους στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για έργα αστικής ανάπλασης και αναζωογόνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, το γεγονός ότι αρκετοί δήμοι έχουν αιτηθεί παράταση προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή έργων στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης αποφασίστηκε η «μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προτάσεων, στο πλαίσιο της αριθμ. 6056/28-11-2018 Πρόσκλησης, με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018 (Γ’ Πρόσκληση –Νοέμβριος 2018)», που απευθύνεται στους δήμους της χώρας που δεν περιλαμβάνουν οικισμούς με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, έως και τη Δευτέρα 1Απριλίου2019».
Σημειώνεται ότι η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr ). Οι λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από την σχετική Πρόσκληση και τον Οδηγό αυτής παραμένουν σε ισχύ.

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται στα 20 εκ. ευρώ.

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα ως εξής:

Μέτρο1.Σύνθετες αστικές αναπλάσεις

Επιλέξιμες δράσεις είναι ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων Αχώρων και χώρων πρασίνου. αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία

Μέτρο 2. Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού

Επιλέξιμες δράσεις είναι η αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων.

Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.

Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά.