Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κατά εκλογική περιφέρεια

Με απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Αλέξανδρο Χαρίτση και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25, του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της. Οι αριθμοί προκύπτουν σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

Η Περιφέρεια Αττικής αναφέρεται στην σελίδα 30 στην κατάσταση που δημοσιεύεται στη συνέχεια.