Αυτοδιοικητικές εκλογές: Παράβολα για τη συμμετοχή των υποψηφίων (εγκύκλιος)

Με ανακοίνωση της η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές έχουν την
δυνατότητα να προμηθευτούν τα παράβολα υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στις
προαναφερθείσες αριθ. 12/24344/3.4.2019 (σελ. 57) και αρ.13/24460/3.4.2019 (σελ. 32) εγκυκλίους,
για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
παραβόλου (e-παράβολο).

Οι κωδικοί τύπου e-Παραβόλου για τις υποψηφιότητες στις δημοτικές εκλογές είναι:
– 1369 (για υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημάρχου),
– 1370 (για υποψηφιότητα για το αξίωμα του συμβούλου κοινότητας),
– 1371 (για υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου) και
– 1374 (για υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου κοινότητας έως 300 κατοίκων).

Επίσης, για τις υποψηφιότητες στις περιφερειακές εκλογές οι κωδικοί τύπου e-Παραβόλου είναι:
– 1372 (για υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειάρχη) και
– 1373 (για υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειακού συμβούλου).

Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στη Α.Υ.Ο. με αρ. ΠΟΛ. 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1675) «Όροι και
διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει, οι
υποψήφιοι για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές μπορούν εναλλακτικά:
α) να προμηθευτούν από τις Δ.Ο.Υ. παράβολα Δημοσίου σε έντυπη μορφή ή
β) να προβούν στην κατά περίπτωση καταβολή των προβλεπόμενων ανά τύπο παραβόλου ποσών
με την σχετική έκδοση αποδεικτικού οίκοθεν είσπραξης (Αριθμό Λογ. Εσόδου 1450189001).
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.