Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 23-09-2019

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 23-09-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣHΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
  2. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Αποσφράγισης – Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 18664/27-06-2019 διακήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού 64.945,47€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

                                                                     Αγία Παρασκευή 19-09-2019

                                                                       Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ