Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του “ΠΑΟΔΑΠ” στις 3/10

   

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείτην Πέμπτη 3η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων αρ.415), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία “Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”.
  2. Εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ.
  3. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
  4. Αποδοχή ή μη γνωμοδοτήσεως δικαστικής επίλυσης επί αγωγής του Γούσια Αθανάσιου .
  5. Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
  6.  Υποβολή οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  •  Υποβολή οικονομικών καταστάσεων έτους 2013 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  •  Υποβολή οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  • Υποβολή οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  • Υποβολή οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων Χρ. Παπασπύρος