Βροχή αυτοδιοικητικών διατάξεων κατατέθηκαν στη Βουλή κυρίαρχος ο Δήμαρχος “Εγγραφο”

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αλλαγές που επιφέρει η Κυβέρνηση σε κομβικές παραμέτρους της διοίκησης και λειτουργίας των Δήμων και Περιφερειών.

Tα μεσάνυχτα προς το ξημέρωμα της 10ης Οκτωβρίου, κατατέθηκε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο 213 άρθρων πολλών Υπουργείων, που μαζί με τις συνοδευτικές του Εκθέσεις φθάνει τις 787 σελίδες, με τη συζήτησή του στις συναρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές να ξεκινά τροχάδην,ήδη σήμερα 11 Οκτωβρίου στις 11.30.

Το Κεφάλαιο Ε’«Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» του Μέρους ΚΑ’, ήτοι τα άρθρα 178 έως και 188, περιλαμβάνουν διατάξεις μείζονος αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, τόσο για τους Αιρετούς όσο και για τους εργαζομένους της Αυτοδιοίκησης.

Υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ κατατέθηκαν προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευσή τους.

Ο AIRETOS κατωτέρω κωδικοποιεί σε τίτλους τις αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις:

– ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ αναδρομικά Αποφάσεις Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων που έχουν ληφθεί “δια περιφοράς”. 

ΠΑΥΟΥΝ οριστικά οι ΠΟΙΝΙΚΕΣ και ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΈΣ διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά Αιρετών Δήμων και Περιφερειών για αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα σχετικά με συνεδριάσεις “δια περιφοράς”.

Ορισμός Διοικήσεων Νομικών Προσώπων: Αντικαθίσταται ολόκληρη η ρύθμιση για τον τρόπο υπολογισμού της ποσόστωσης 3/5 του Δημάρχου και υπολογισμού (χωρίς αναγραφή ποσοστού 2/5 πια) των μελών λοιπών Παρατάξεων. 

Επιπλέον, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ αναδρομικά όλες  οι πράξεις ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της διάταξης που τώρα κατατέθηκε.

– Αλλάζει ο τρόπος λήψης Αποφάσεων στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια: για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία θα υπολογίζεται ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΩΝ μελών κατά τη ψηφοφορία (όχι βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία).

– Διευκολύνεται η ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ σειράς δημοτικών υπηρεσιών.

Στις υπηρεσίες για τις οποίες θα μπορεί να συναφθεί σύμβαση με ιδιώτη προστίθενται η συντήρηση χώρων πρασίνου και ο ηλεκτροφωτισμός

Ταυτοχρόνως ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ η πρόβλεψη του νόμου πως για την ανάθεση σε ιδιώτη θα πρέπει να τεκμηριώνεται Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ των υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου.

Αυξάνεται ο αριθμός των Αντιδημάρχων κατά 21 συνολικά σε όλη τη Χώρα.

– Προστίθεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων η έγκριση και των απολογισμών των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.

– Μεταβολή στο πότε επιτρέπεται κατάργηση δίκης, όταν το θέμα αφορά μετατροπή εργασιακής σχέσης ΙΔΟΧ Δήμων και Περιφερειών.

– Αντικαθίσταται ολόκληρο το αρ.184 του ν.3852/2010 που αφορά τις αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης και λοιπά έξοδα των Αιρετών των Περιφερειών.

– Εξαιρούνται από την αυτόφωρη διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αδικήματα της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

– Εισάγεται ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τις χρηματοδοτήσεις δικαιούχων από το Φιλόδημο Ι και ΙΙ.

– Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ειδικής αυξημένης μοριοδότησης για τις μόνιμες προσλήψεις του «Βοήθεια στο Σπίτι».

– Επανακαθορίζεται η νομοθεσία περί εξαιρέσεων από την έγκριση της ΠΥΣ για τις προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και τις συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ).

– Εισάγεται ρύθμιση για μετατάξεις και αποσπάσεις από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

– Τροποποιήσεις για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο περί συγχώνευσης δημοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο συναφούς σκοπού, καθώς και περί κατάργησης νομικών προσώπων.

– Δίνεται παράταση στην προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων κατά την παρ.1 του αρ.274 του Κώδικα Δήμων.

Στον AIRETOθα ακολουθήσουν εξειδικευμένες αναλύσεις για τις περισσότερες εκ των ανωτέρω αλλαγών, δεδομένης της σπουδαιότητάς τους.

Προς το παρόν, μπορείτε να δείτε τις προαναφερθείσες διατάξεις στο σχετικό απόσπασμα του πολυνομοσχεδίου εδώ.

Πηγή:airetos