Γενική Συνέλευση ΚΕΔΕ: Η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της 28ης Νοεμβρίου

aparaskevi-images.gr

Υπενθυμίζεται ότι στο αρ.30 του π.δ.75/2011 ως ισχύει, ορίζεται πως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίουτης ΚΕΔΕ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, σε ειδική Συνεδρίαση ύστερα από Πρόσκληση και υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αθηναίων. Η πρόσκληση κοινοποιείται με φροντίδα των Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ σε όλους τους Δήμους και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) της Χώρας. Σε αυτή περιλαμβάνεται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το αρ.31 του ίδιου π.δ. ως ισχύει, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Ακολουθούν κατωτέρω τα δύο έγγραφα: