Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 13/1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Λ. Μεσογείων 405, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,στις 13.1.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τακάτωθι θέματα:

 1. Διαγραφές βρεφών & νηπίων.
 • Εγγραφές βρεφών & νηπίων.
 • Αιτήματα γονέων.
 • Επιστροφή Πάγιας Προκαταβολής και αποδέσμευση του Υπολόγου υπαλλήλου για το έτος 2019.
 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, βάσει του Ν. 4412/16.
 • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών τροφίμων, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για το έτος 2020, βάσει του Ν. 4412/2016.
 • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020, βάσει του Ν. 4412/2016.
 • Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών συντήρησης και επισκευής των σχολικών λεωφορείων για το έτος 2020, βάσει του Ν.

4412/2016.

 • Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών έτους 2020.
 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020, βάσει του Ν.4412/16.
 1. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, βάσει του Ν.

4412/2016.

 1. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής ειδών εξοπλισμού έτους 2020
 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016
 1. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2020.
 • Πρόεδρος  .Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ

Ηλέκτρα Αντωνοπούλου – Πανάγου