Τακτική Συνεδρίαση στις 22/1

????????????????????????????????????

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 22.01.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 με θέματα:

 1. Συζήτηση για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου» (εισήγηση κατόπιν του υπ’ αριθμ. 773/13.01.2020 αιτήματος δεκατεσσάρων δημοτικών συμβούλων).  
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες απαιτηθούν (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Δάβαρη).
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης και αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» στα πλαίσια της ανοιχτής πρόσκλησης με ΑΔΑ: 6ΡΝΝ7Λ7-ΔΤ4 και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ104, για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις απαιτούμενες ενέργειες (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Δάβαρη).
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 288/2019 απόφασης ΔΣ περί επαναπροκήρυξης της ΣΟΧ1/17 για την πράξη «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό ΟΠΣ 5001556 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 201-2020»   (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
 5. Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ.: 19509/4-7-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005811251 2019-11-06) σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για την «Εκκαθάριση της  πρώην κοινωφελούς κοινωνικής επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής «ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.» και της παράδοσης του αντικειμένου αυτής κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως  03-07-2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
 6. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 7. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 8. Αντικατάσταση μελών από την Επιτροπή Αδελφοποίησης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρώματος και πεζοδρομίων  της οδού Ευεργέτου Γιαβάση με διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, από την Ηρώων Πολυτεχνείου προς και έως την οδό Στρατηγού Τόμπρα για τις ανάγκες του έργου ‘Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας’(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 10. Επιστροφή ή μη ποσού 123,94€, στην ΦΟΥΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για επαναφορά οικογενειακών τάφων με στοιχεία Η21/Τ9 Ν8 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 12. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων με στοιχεία: α) Ρ34/Τ16 Ν20, β) Ε39/Τ15 Ν2, γ) Η21/Τ9 Ν8, δ) Ι43/Τ7 Ν10 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για τον Χαρακτηρισμό εδαφών για το έργο «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας Υλικών για το έργο «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για τον Χαρακτηρισμό εδαφών για το έργο «Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας Υλικών για το έργο «Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).