Υπ. Εσωτερικών: Τι προβλέπει για ΟΤΑ & εργαζομένους (doc)

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου του Υπ. Εσωτερικών «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και το προσωπικό αυτών,

Στα κυριότερα σημεία αυτού,

  • Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου. 
  • Συνιστώνται Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού), οι οποίοι συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο.
  • Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών χωρίς τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, μπορούν να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων, εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες.
  • Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, διαδικτυακό Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Παρέχεται η δυνατότητα συνομολόγησης δανείων από Δήμους και Περιφέρειες με πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή οχημάτων τους και εν γένει επενδυτικών σχεδίων ακόμα και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010.