Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των “ΠΑΙΣΔΑΠ” στις 17/2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Λ. Μεσογείων 405, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,στις 17.2.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τακάτωθι θέματα:

  1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  • Έγκριση Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Ν.Π. . . Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το έτος 2020, βάσει του Ν.

4412/2016.

  • Διαγραφές βρεφών & νηπίων.
  • Εγγραφές βρεφών & νηπίων.