Τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 2/6

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 02.06.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 με θέματα:

 1. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου», οικονομικού έτους 2018.
 2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2018, για το 3ο τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ Δημ. Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής- Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου.
 3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2018, για το 4ο τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ Δημ. Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής- Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου.
 4. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» οικονομικού έτους 2020.
 5. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης –βαθμολόγησης Τεχνικής προσφοράς και του πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020».
 6. Έγκριση των Πρακτικών Νο1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και Νο2 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον Συνοπτικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 7101/03-04-2020 διακήρυξης με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία του ΄΄ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020΄΄», συνολικού προϋπολογισμού 74.386,36€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006532662 2020-04-07.
 7. Έγκριση του Πρακτικού (Νο3) αποσφράγισης Οικονομικής προσφοράς  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον Συνοπτικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 7101 /03-04-2020  διακήρυξης με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία του ΄΄ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Αμεα΄΄», συνολικού προϋπολογισμού 74.386,36€   (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006532662  2020-04-07.
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 187/2020 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά «Εργασία καθαρισμού και απολύμανσης της οικίας επί της οδού Ειρήνης 57 στην Αγία Παρασκευή, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του ότι διαφαίνεται επικείμενος κίνδυνος για την δημόσια υγεία.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 205/2020 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά «Αντικαταστάσεις – επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, στα πλαίσια πρόληψης κινδύνου  διάδοσης του.
 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 209/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΖ0Ω6Υ-Ζ4Σ) Απόφασης Δημάρχουπου αφορά στηναπευθείας ανάθεση της «Εργασίας καθαρισμού και απολύμανσης σχολικών μονάδων» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για την διασφάλιση της υγείας μαθητών και διδασκόντων και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού covid 19».
 11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2020 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και εισήγηση για εξόφληση ή μη τιμολογίων της εταιρείας «ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ».
 14. Αποζημίωση ή μη λόγω φθοράς οχήματος του κ. Χαράλαμπου Βασιλάτου.
 15. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων της πόλης μας.
 16. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή έργου.

                                                          Αγία Παρασκευή  29-05-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ