Τακτική συνεδρίαση των “ΠΑΙΣΔΑΠ” στίς 1/6

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Λ. Μεσογείων 417, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 1.6.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τα κάτωθι θέματα:

  1. Έγκριση Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. . . «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  • 1η αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π. . . «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  • Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Ν. 270/81, για τη μίσθωση ακινήτων που αφορά την με αρ. πρωτ. 828/ 12.03.2020 διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων.
  • Σύσταση και έκδοση εντάλματος προπληρωμής που αφορά στον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχημάτων, έλεγχο καυσαερίων με έκδοση κάρτας καυσαερίων των οχημάτων, επισκευή ταχογράφων με έκδοση βεβαιώσεων ταχογράφων για οχήματα των ΠΑΙΣΔΑΠ και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
  • Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός νέου υπόλογου υπαλλήλου.
  • Αιτήματα γονέων.
  • Διαγραφές νηπίων & βρεφών.
  • Πρόεδρος  .Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ

Ηλέκτρα Αντωνοπούλου – Πανάγου