Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ “ΠΑΟΔΑΠ”

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020, με ώρα ενάρξεως την 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων αρ.415)

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του  Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ορισμός  Εκπροσώπων  και παροχή εξουσιοδοτήσεων  για τη διαχείριση   του Τραπεζικού  Λογαριασμού.
  2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2020.
  3. Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης αίθουσας πραγματοποίησης προγραμμάτων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. επί της οδού Ανδρούτσου.
  4. Λήψη απόφασης επικύρωσης μείωσης μισθώματος για το μίσθιο με την επωνυμία OPUS.
  5. Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
  6. Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος