Πρόσκληση σε όλους τους Δήμους για χρηματοδότηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)», με αποδέκτες όλους τους Δήμους της Χώρας, εξέδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δημήτριος Οικονόμου.

Υπογραμμίζουμε ότι προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Δήμων είναι η 10η Ιουλίου.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) της Χώρας, ούτως ώστε, μέσω αυτών, να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την Επικράτεια. Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, και το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δ.Ε.

Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Συνεπώς, οι Δήμοι δεν θα έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Η υλοποίησητου Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δ.Ε. της Χώρας. Οι μελέτες της 1ηςφάσης των αναθέσεων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε διάστημα 6 μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη τη Χώρα μέσα σε μια 6ετία.

Λόγω της σταδιακής υλοποίησης του Προγράμματος, οι Δήμοι πρέπει κατά την υποβολή των Αιτημάτων να κατατάξουν οι ίδιοι τις Δ.Ε. τουςσε σειρά προτεραιότητας με βάση τις ακόλουθες βαθμίδες: (α) πολύ υψηλή προτεραιότητα, (β) υψηλή προτεραιότητα, (γ) μέση προτεραιότητα.Λαμβάνοντας υπόψη και τα Αιτήματα, το ΥΠΕΝ θα προτεραιοποιήσει τις Δ.Ε. που θα ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση.

Τα Αιτήματα των Δήμωνθα έχουν ως επίπεδο αναφοράς τη Δ.Ε.και θα περιλαμβάνουν (με μορφή συνοπτικής Τεχνικής Έκθεσης):Κατάταξη της κάθε Δ.Ε.σε μια από τις 3 προαναφερθείσες βαθμίδες προτεραιότητας / Αναφορά του βαθμού ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου για την κάθε Δ.Ε. / Σύντομη τεκμηρίωση για κάθε Δ.Ε. τουλάχιστον ενός από τα κριτήρια / Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή του αιτήματος από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.

Τα Αιτήματα, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, βάσει των οριζόμενων στην Πρόσκληση, στην οποία επιπλέον περιλαμβάνεται Πρότυπο Αιτήματος και Πρότυπο Τεχνικής Έκθεσης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ορίζεται η 10η Ιουλίου2020.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης