Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/7

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 21.07.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 με θέματα:

 1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2020
 2. Έγκριση ή μη πρακτικού για την αξιολόγηση ενστάσεων σχετικά με την απευθείας ανάθεση “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ”»
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2020 μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον ανοιχτό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 126.480,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%”.
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 60/2020 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.    
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2020 μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον ανοιχτό Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, προϋπολογισμού 213.218,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%».
 6. Ανάκληση της υπ΄ αρ. 30/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκρισης  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο θα συνομολογηθεί δάνειο ποσού 2.750.000,00€ για την απαλλοτρίωσή του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) για τη στέγαση σχολικής κοινότητας.
 7. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων
 8. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε Συμβολαιογράφο
 9. Λήψη απόφασης περί δυνατότητας ή μη λογιστικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»
 10. Λήψη απόφασης περί δυνατότητας ή μη λογιστικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής»
 11. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής που αφορά, άδειες πάσης φύσεως (δόμησης, μικρής κλίμακας κτλ), βάση της Δημόσιας Κρατικής ηλεκτρονικής σελίδας έκδοσης αδειών.

                                                          Αγία Παρασκευή  17-07-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ