Δημόσιο -Κινητικότητα: Έως 30/9 τα περιγράμματα θέσεων εργασίας –Οκτώβριο ο νέος κύκλος (εγκύκλιος)

Το συντομότερο δυνατό και «πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020», πρέπει να έχουν ολοκληρώσει οι φορείς του Δημοσίου τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας, προκειμένου τον Οκτώβριο να ξεκινήσει ο νέος κύκλος κινητικότητας. Αυτό αναφέρει ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του υπουργείου Εσωτερικών.

Μάλιστα, στην εγκύκλιο δίνονται παραδείγματα φορέων «που διακρίνονται για την ποιότητα των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που έχουν συντάξει», μεταξύ των οποίων οι δήμοι Νεμέας, Κομοτηνής, Αθηναίων και οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Θέμα: Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

Σχετ: Η με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9) εγκύκλιος του Υπουργείου μας

Α. Υπενθύμιση υποχρεώσεων

Δεδομένου ότι η προθεσμία ένταξης των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν.4440/2016 στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα (ήτοι 1-1-2020) έχει παρέλθει και ενόψει της έναρξης του προγραμματισμένου για τον ερχόμενο Οκτώβριο κύκλου κινητικότητας, – διαδικασία για την οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων υποδοχής η ανάρτηση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας- υπενθυμίζονται τα κάτωθι:

Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας αποτυπώνουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των υπαλλήλων και η κάθε θέση αντιστοιχίζεται με τα τυπικά και άλλα προσόντα που απαιτούνται στην πράξη. Την παρακολούθηση και τον συντονισμό της εφαρμογής των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και την υποστήριξη των φορέων κατά την ανωτέρω διαδικασία, έχει αναλάβει η Υπηρεσία μας. Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας έχουν δοθεί σε σειρά εγκυκλίων, με πιο πρόσφατη την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας (ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019, ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9). Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και το σύνολο των σχετικών εγκυκλίων που έχει εκδώσει για το θέμα αυτό η υπηρεσία μας μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://apografi.gov.gr/perigrammata.html.

Υπογραμμίζεται ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όλοι οι φορείς να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, δηλαδή να έχουν κατ’ ελάχιστο αναρτήσει το σύνολο των θέσεών τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, είτε αυτές είναι καλυμμένες, είτε κενές, και να έχουν συντάξει τα αντίστοιχα περιγράμματα. Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό να συνδεθούν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας με τους υπαλλήλους που καλύπτουν τις συγκεκριμένες θέσεις εντός του οργανογράμματος του φορέα.

Σημειώνεται ότι από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας παρατηρήθηκε ότι ενώ έχει ενταχθεί σημαντικός αριθμός φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, εμφανίζονται αρκετές περιπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αναρτημένων θέσεων και των αντίστοιχων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, κάτι που δυσχεραίνει την εφαρμογή τόσο του ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, όσο και του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Β. Καλές πρακτικές

Από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας στη σχετική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) εντοπίστηκαν σημαντικές αστοχίες ως προς την εφαρμογή της μεθοδολογίας για την ορθή σύνταξη των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας από διάφορους φορείς, με αποτέλεσμα τα περιγράμματα να μην παρουσιάζουν την επιθυμητή ομοιογένεια που είναι το ζητούμενο, ακόμα και εντός του ίδιου φορέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με σειρά εγκυκλίων, η Υπηρεσία μας, προκειμένου να διευκολύνει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, καταγράφει στο παρόν έγγραφο μια σειρά φορέων που διακρίνονται για την ποιότητα των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που έχουν συντάξει. Θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό, ότι η υπόδειξη των ακόλουθων φορέων ως οιονεί καλών πρακτικών συνιστά μόνο μια επικουρική κατεύθυνση προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η οποία προφανώς δε δύναται να υιοθετηθεί αυτούσια και αδιακρίτως, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες και το οικείο θεσμικό πλαίσιο του κάθε φορέα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΘΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-Υπουργείο Οικονομικών -Υπουργείο Υγείας
Ο.Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ-Δήμος Νεμέας -Δήμος Κομοτηνής -Δήμος Αθηναίων
Ο.Τ.Α. Β’ ΒΑΘΜΟΥ-Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης -Περιφέρεια Αττικής -Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΦΟΡΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ.-Πανεπιστήμιο Πειραιώς -Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής -Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, Νοσηλευτική Μονάδα Αγρίνιου
Ν.Π.Δ.Δ. ΤΩΝ ΟΤΑ-Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν) -Κέντρο αγωγής, φροντίδας και αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) «ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»

Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των ανωτέρω φορέων είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://hr.apografi.gov.gr/organizations/browse?10

Στη συνέχεια θα πρέπει:

στο πρώτο πεδίο του πλαισίου «Κριτήρια αναζήτησης», με τίτλο «Επίσημη ονομασία», να πληκτρολογήσετε μέρος του ονόματος του φορέα που αναζητείτε και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί «Εύρεση».

Γ. Δυνατότητα μαζικής αντιγραφής περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

Σας γνωρίζουμε ότι στην εφαρμογή της Απογραφής υφίσταται πλέον η δυνατότητα μαζικής αντιγραφής ενός περιγράμματος που έχει ήδη δημιουργηθεί σε πολλαπλές θέσεις. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή δύναται να εφαρμοστεί μόνο σε θέσεις που δεν έχουν ήδη περίγραμμα, και που:

Σε σχέση με τους ανωτέρω περιορισμούς, εφιστάται η προσοχή στους διαχειριστές περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

Επισημαίνεται ότι οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

Η ως άνω υποχρέωση ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr στη διαδρομή:

Δημόσια Διοίκηση / Οργάνωση – Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης

καθώς και στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr στη διαδρομή:

Περιγράμματα Θέσεων / Θεσμικό Πλαίσιο

Σε σχέση με τους ανωτέρω περιορισμούς, εφιστάται η προσοχή στους διαχειριστές περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

Επισημαίνεται ότι οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

Η ως άνω υποχρέωση ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr στη διαδρομή:

Δημόσια Διοίκηση / Οργάνωση – Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης

καθώς και στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr στη διαδρομή:

Περιγράμματα Θέσεων / Θεσμικό Πλαίσιο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

aftodioikisi.gr