Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ στίς 23/9

aparaskevi-images.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23.09.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (κατόπιν απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και έγκρισης  της σύναψης δανείου ποσού 2.750.000,00€ με την Τράπεζα EUROBANK ΑΕ για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) για τη στέγαση σχολικής κοινότητας (κατόπιν απόφασης Οικονομικής Επιτροπής) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Λήψη απόφασης που αφορά σε αποδοχή χρηματοδότησης για «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 047 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  5. Λήψη απόφασης που αφορά στο έργο «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για: α) την αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους  164.696,58€ από το Πράσινο Ταμείο και β) την εξουσιοδότηση προς το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τις περαιτέρω ενέργειες (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  6. Λήψη απόφασης περί απόδοσης αποζημίωσης Προέδρων των νομικών προσώπων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας σχολικών επιτροπών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  7. Αντικατάσταση και εκ νέου ορισμός τακτικών μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π). (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  8. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Συντ. Χαραλάμπους Πόγκα 12, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).