ΟΤ 328. Ο Παιδικός σταθμός οδεύει προς δημοπράτηση

Σύμφωνα με τις με αρ. 328/2019 και 329/2019 (ο.ε)Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής το έργο με τίτλο: «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα ΕκτελεστέωνΈργων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2020.

Η προεργασία για την κατασκευή του παιδικού σταθμού είχε ξεκινήσει   από το Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά και πλέον απομένει η κατασκευή του και εκτός απροόπτου θα ολοκληρωθεί επί Δημαρχίας Βασίλη Ζορμπά μέσα στο 2021

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση του εν λόγω έργου με συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο και υλοποίηση από το Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Βάσει της Πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» σε τμήμα του οικοπέδου 646,43μ2 προβλέπεται να γίνει ο Παιδικός Σταθμός (Ο.Τ.328).

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 1.570.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 9733.02.019) έως το ποσό των 1.419.231,75 ευρώ και από ιδίους πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το επιπλέον ποσό, ήτοι 150.768,25 ευρώ (ΚΑ 30.7311.12)

  • Δήμος Αγίας Παρασκευής συγχρηματοδοτεί το έργο εφόσον το ύψος του εργολαβικού συμφωνητικού υπερβεί το ποσό των 1.419.231,75 € (με ΦΠΑ).

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου διωρόφου δημοτικού παιδικού σταθμού με υπόγειο στο Ο.Τ.328, στην περιοχή Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής, δυναμικότητας 57 νηπίων.

  • παιδικός σταθμός θα κατασκευαστεί σε σε τμήμα του οικοπέδου επί των οδών Κάδμου, Σοφοκλή, Φαιστού και Αγίου Βασιλείου το οποίο ανήκει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Το κτίριο θα περιλαμβάνει:

– Υπόγειο επιφανείας 301,56τμ (Στάθμη -3,20): Χώρος Στάθμευσης αυτοκινήτων (2Θέσεων) και βοηθητικοί χώροι.

– Ισόγειο επιφανείας 294,93τμ (Στάθμη ± 0,00): Νηπιακό Τμήμα, Τραπεζαρία, λειτουργίες Διοίκησης και Υποστήριξης και χώροι υγιεινής.

– Όροφο επιφανείας 204,74τμ (Στάθμη +3,80): Αίθουσες ύπνου νηπίων, χώροι προσωπικού και χώροι υγιεινής.

Για το έργο «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328» έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 267/15-11-2018 άδεια δόμησης και με απόφαση της υπ’ αριθ. 11ης/19.12.2019 Συνεδρίασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ εξαιρείται από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου και εγκρίθηκε με την 53/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής.

  • ισχύς της προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 60 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.

Με το υπ’ αρ. 744741/5-10-2020 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων η προγραμματική σύμβαση θεωρε ίται ως προς το νομικό της μέρος.

  1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 60 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία (3) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.
  • Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
  • Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.