Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 27/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 27.10.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 2. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής.  
 3. Αναπροσαρμογή ή μη Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021.
 4. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2021.
 5. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων  έτους 2021.
 6. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης-ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργεια και Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντηρήσεις παιδικών χαρών έτους 2020-2021».
 7. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου και αξιολόγησης, δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τον ανοικτό διαγωνισμό με τον υπ’ αριθ. 91505 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ¨, ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020-2021
 • Υποβολή Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Αγίας Παρασκευής».
 • Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης –ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργεια και Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντηρήσεις παιδικών χαρών έτους 2020-2021».
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2020 μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και Επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων, για τον ανοιχτό Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.853,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 86/2020 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ», προϋπολογισμού 59.222,40  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης-ελέγχου και αξιολόγησης, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και προσωρινή κατακύρωση για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 95199 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 • Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου που αφορά στον Κ.Α. 30.6279.02 «Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ».
 • Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.000,00€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 • Λήψη απόφασης για αποζημίωση ή μη της κας Γεωργίας Ρήγα.

                                                          Αγία Παρασκευή  23-10-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ