Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 25.11.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

  1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής. 
  2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» οικονομικού έτους 2020.
  3. Έγκριση Πρακτικού Νο 2.1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη Αναδόχου για το υπόλοιπο των εργασιών (50,84%) κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
  4. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Έργων Οδοποιίας έτους 2017».
  5. Λήψη απόφασης: Α). για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2018» (Α.Μ. 25/2018)  Β). για την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.
  6. Ωφελούμενοι από το κληροδότημα για τους άπορους αριστούχους μαθητές των λυκείων της πόλης μας.
  7. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.

                                                          Αγία Παρασκευή  20-11-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ