Τοποθέτηση & χρήση ταχογράφου σε απορριμματοφόρα οχήματα που ανήκουν σε Δήμους

Με έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών, που απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία τους σχετικά με την τοποθέτηση και χρήση ταχογράφου σε απορριμματοφόρα οχήματα που ανήκουν σε Δήμους για θέματα ασφάλειας και προστασίας κάνει γνωστό ότι αφού έλαβα υπόψη τους σχετική αλληλογραφία με το υπουργείο Υποδομών, ότι είναι σε ισχύ η εγκύκλιος του υπουργείου και ζητά την πιστή εφαρμογή αυτής.

Εδώ το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΣ