Πρόσληψη (6) ατόμων για την Πολιτική Προστασία ζητά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (Δικαιολογητικά-Προϋποθέσεις)

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, διάρκειας μέχρι οχτώ (8) μήνες ως εξής:

  • Έξι (6) Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  6Έως 8 ΜΗΝΕΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α΄ μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007.  4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).  

       Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.

                Πληροφορίες :213 2004 565 (Φράγκος Φλωρέντιος και Μάνδρου Ελένη).

                Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/11/2020 έως 02/12/2020.