Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/12 μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέμα:

 1. Υποβολή της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2021.
 2. Έκθεση αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2020 της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου.
 3. Κατάρτιση σχεδίου της 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 4. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης- ελέγχου και αξιολόγησης, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 100251 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 96/2020 μελέτης και των όρων διακήρυξης, ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 2.256.924,00€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.
 6. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς, ήτοι για συμβιβαστική ή μη τιμή μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την προσκυρωτέα έκταση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου (παλιά οδός), εμβαδού 44,90 τ.μ., στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 050022311029, των φερόμενων συνιδιοκτητών Ευάγγελου Ανδρέου και Παρασκευής Δάβαρη, επί των οδών Υακίνθου και Κύθνου, στο Ο.Τ. 83, στο ποσό των (320,00) Ευρώ ανά τ.μ.
 7. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας» (Α.Μ. 44/2018).
 1. Εξειδίκευση Πίστωσης και Δ΄ Κατανομή ποσού ΚΑΠ έτους 2020, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών Αναγκών.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.130,00€ στην εταιρεία «ΧΙΛ ΧΑΟΥΖΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
 3. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.
 4. Λήψη απόφασης για παράταση καταβολής σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λόγω Covid-19.
 5. Έγκριση  Απόδοσης  Λογαριασμού  και  Απαλλαγή Υπόλογου.

                                                          Αγία Παρασκευή  11-12-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ