Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ): Μια (1) θέση Ερευνητή/ριας Γ’ Βαθμίδας

ο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει: Μια (1) θέση Ερευνητή/ριας Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων».

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα, να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν.

Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση,  εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 31/12/2020.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», καθώς και στην http://www.demokritos.gr

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 210/6503031 κα Π. Σκλάβου psklavou@admin.demokritos.gr

https://apella.minedu.gov.gr