Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 03.03.2021

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 03.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με θέμα:

  1. Έγκριση και ψήφιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» οικονομικού έτους 2021.
  2. Αίτηση αποζημίωσης φθορών οχήματος λόγω πτώσης δένδρου επί της οδού         Παπαφλέσσα 15   στην Αγία Παρασκευή.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  (Α.Π.Ε.) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018»(Α.Μ. 25/2018).
  4. Εξειδίκευση πίστωσης και Α΄ κατανομή ποσού ΚΑΠ έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών.
  5. Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού (302/2020 & 17/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

                                                 Αγία Παρασκευή  26-02-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ