Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 17/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 17.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής επιχειρήσεων από την καταβολή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού που έχουν διακόψει  την λειτουργία τους, λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς της Covid 19.
  2. Επανέλεγχος και συμψηφισμός των μη οικιακών χρεώσεων στα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για τα έτη 2019-2020.
  3. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019  του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της δημόσιας υγείας-Τεχνική βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και την υποβολή της πράξης «Εκπόνηση και Ωρίμανση μελετών για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και ΚΑΠΗ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».
  5. Λήψη απόφασης για την  σκοπιμότητα εκπόνησης μελετών για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και ΚΑΠΗ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής που αφορούν στην Πράξη «Εκπόνηση και Ωρίμανση μελετών για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και ΚΑΠΗ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της δημόσιας υγείας-Τεχνική βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

                                                 Αγία Παρασκευή  12-03-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ