Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 7/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 07.04.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέματα :

  1. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 65.
  2. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 75.
  3. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μακεδονίας αρ. 20.
  4. Λήψη απόφασης για προσωρινές ρυθμίσεις στάσης και στάθμευσης στην πολεοδομική ενότητα “Αγιος Ιωάννης”.
  5. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου (πεύκο) επί της οδού Αχαιών αρ. 21, Ο.Τ. 240, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 αρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 07.04.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. με θέματα:

  1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2020, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2020, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
  3. Γνωμοδότηση για το υπό συζήτηση θέμα, στην Οικονομική Επιτροπή: «Περί αιτημάτων α) της Σοφίας Τσάκωνα του Ελευθερίου και β) των Θεόδωρου Τσολαρίδη, Γεωργίας Χατζηγεωργίου, Ελένης Παπαβασιλείου, Φιλιώς Κριθάρη, Αναστάσιου Περουκίδη και Χρήστου Πούλου  για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη συναίνεση, συνομολόγηση και αποδοχή των α) από 26-6-2018 με ΓΑΚ: 62825 και ΕΑΚ : 1904/27-6-2018 και β) από 7-2-2018  με ΓΑΚ: 12579 και ΕΑΚ : 382/8-2-2018  αγωγών τους, αντίστοιχα, κατά του Δήμου μας».
  4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής σε σώμα με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή διαγωνισμών  συμβάσεων έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2021.
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».