Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 12/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 12.4.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30-20.30, για τα κάτωθι θέματα:

  1. Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 1117/8.4.2021 Πρωτοκόλλου Καταστροφής Ειδών Εξοπλισμού, της Επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών.
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προετοιμασία και τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθυμη έναρξη της επόμενης χρονιάς (Εισηγητής: Α. Γκιζιώτης).

Πρόεδρος  Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ

Ηλέκτρα Αντωνοπούλου – Πανάγου