Εκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ του ΠΑΟΔΑΠ στις 14/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α΄) προσκαλείσθε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, με ώρα ενάρξεως 12.00 έως 14.00

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη.

Μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως είναι το ακόλουθο:

“Συζήτηση και λήψη αποφάσεως περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 16798/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αποδοχής ή μη της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7914/21 γνωμοδοτήσεως της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου».

Το έκτακτο και κατεπείγον έγκειται στο ότι, με την ψήφιση της αναμορφώσεως πρέπει το ταχύτερο να πληρωθούν τα Π.Ο.Ε. Ληφθεί υπόψιν ότι τα χρήματα αυτά οφείλονται από το 2016.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος