Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. “ΠΑΟΔΑΠ” στις 21/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α΄) προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, με ώρα ενάρξεως 18.30.

 Τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟΤΟΥ»
  2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός » με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και την υποβολή της πράξης «Συντήρηση και επισκευή ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου επί της οδού Νότου», του ΠΑΟΔΑΠ..
  3. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής με θέμα «Συντήρηση και επισκευή ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου επί της οδού Νότου» β) την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης γ) τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δ) εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μετά την ένταξη της πράξης
  4. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως  για α) την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής με θέμα την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής στη σύνταξη μελετών ενεργειακής αναβάθμισης του Αθλητικού Κέντρου «ΝΟΤΟΥ» του ΠΑΟΔΑΠ, στην Αγία Παρασκευή β) την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης γ) τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δ) εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μετά την ένταξη της πράξης
  5. Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και όρων διακήρυξης για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος