Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/4

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28.04.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»  β) την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης γ) τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δ) την εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μετά την ένταξη της πράξης.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟΤΟΥ».
  1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για α) την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής με θέμα την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην σύνταξη μελετών ενεργειακής αναβάθμισης του Αθλητικού Κέντρου “ΝΟΤΟΥ” του ΠΑΟΔΑΠ  β) την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης γ) τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δ) εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μετά την ένταξη της πράξης”.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) που περιλαμβάνει τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ».  
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Έργων Οδοποιίας έτους 2017» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών».
  4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140/2021 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά την προμήθεια μασκών μιας χρήσεως με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, στα πλαίσια πρόληψης κινδύνου  διάδοσης του.
  5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την με Α.Π. 18214/29-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) Πρόσκληση ΑΤ04 με τις τυχόν τροποποιήσεις της για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
  6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την με Α.Π. 18215/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) Πρόσκληση ΑΤ12 με τις τυχόν τροποποιήσεις της  για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
  7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την με Α.Π. 2003/27-10-2020 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ) Πρόσκληση ΑΤ14 με τις τυχόν τροποποιήσεις της  για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».