Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 26/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 26.4.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τα κάτωθι θέματα:

  1. Κατάρτιση των Όρων Φιλοξενίας και Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2021-2022