Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5&7/5

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 05.05.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα:

  1. Παράταση  της  σύμβασης προμήθειας εμβολίων εργαζομένων  του Δήμου Αγίας Παρασκευής και φαρμακευτικού υλικού και παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού της αντικειμένου.
  2. Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για:  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  3. Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης  για την «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης χωροθέτησης λειτουργιών και εγκαταστάσεων στο πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο ‘Σταυρός Κώτσης’ » (Α.Μ. 69/20).
  4. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων της πόλης μας.
  5. Έγκριση Απολογισμού κληροδοτημάτων του Δήμου οικ. Έτους 2020».
  6. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2020».
  7. ********************************************************************

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 07.05.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός » με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και την υποβολή της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».