Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ των ΠΑΙΣΔΑΠ στίς 24/5

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 24.5.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τo κάτωθι θέμα:

  1. Έγκριση Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π. . . «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  • Σύσταση και έκδοση εντάλματος προπληρωμής που αφορά στον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχημάτων, έλεγχο καυσαερίων με έκδοση κάρτας καυσαερίων των οχημάτων, επισκευή ταχογράφων με έκδοση βεβαιώσεων ταχογράφων για οχήματα των ΠΑΙΣΔΑΠ και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
  • Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός νέου υπόλογου διαχειριστή.
  • Αιτήματα γονέων.