Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στίς 26/5

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 26.05.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Κολοκοτρώνη έναντι του 7, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα   ΑμεΑ.
 2. Άρση απαγόρευσης στάσης/στάθμευσης επί της οδού Καρβελά.
 3. Λήψη απόφασης για την  έγκριση  της μελέτης Αστικής Κινητικότητας, Οδικής Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιακών Γραμμών στο κέντρο της πόλης, για τη δημιουργία τριών λεωφορειακών γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας.
 4. ********************************************************

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 26.05.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με θέματα:

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί  Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (σχετικά απόφαση 32/2021 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και των τευχών της πράξης «Ίδρυση ψηφιακού μουσείου ανάδειξης της επανάστασης του 1821 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.
 4. Λήψη απόφασης για i) την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ 14 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ 1821-ΕΛΛΑΔΑ 2021» και ii) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ίδρυση ψηφιακού μουσείου ανάδειξης της επανάστασης του 1821 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τευχών της πράξης «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής» και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τευχών της πράξης «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ”» και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.
 7. Λήψη απόφασης i) για την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ 8 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», ii)  την υποβολή της πράξης «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τευχών της πράξης «Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Αγίας Παρασκευής» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», καθώς και του σχετικού Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών.
 9. Λήψη απόφασης για i) την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ04 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, ii) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, iii) του ορισμού υπευθύνου πράξης, iv) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες απαιτηθούν για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Αγίας Παρασκευής» στo πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης Αστικής Κινητικότητας, Οδικής Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιακών Γραμμών στο κέντρο της πόλης, για τη δημιουργία τριών λεωφορειακών γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και των τευχών της για την πράξη «Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.
 12. Λήψη απόφασης για i) την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ12  της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και ii) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής»
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και των τευχών της πράξης «Προμήθειες, δράσεις και μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.
 14. Λήψη απόφασης i) για την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ 8 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» και ii)  την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθειες, δράσεις και μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής»
 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104422 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τεσσάρων (4) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.500 cc ΥΒΡΙΔΙΚΑ».
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104420 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο ΟΜΑΔΑ Θ1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN (ΧΑΜΗΛΟ)».
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2021 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, ορισμός Επιτροπών Διενέργειας και εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2021», προϋπολογισμού 30.654,83€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24% (4.295,17€),  γενικό σύνολο:  34.950,00€.
 4. Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ΄ αρ. 242/2020 απόφασης Ο.Ε., την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
 5. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.
 6. Λήψη απόφασης για την  έγκριση  της μελέτης Αστικής Κινητικότητας, Οδικής Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιακών Γραμμών στο κέντρο της πόλης, για τη δημιουργία τριών λεωφορειακών γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας.
 1. Έγκριση της με αριθμό 121/2021 απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση του Δημάρχου που αφορά την «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (RAPID TEST)».
 2. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης  για «Προμήθεια Σφραγίδων Επιτροπής ΣΥΠΟΘΑ Β΄» και ορισμός υπολόγου.
 3. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.000€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 4. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 114,62€ για τη μίσθωση των ταχυδρομικών θυρίδων.