Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 18/6

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.:

20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 18.6.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα

12:30 έως 14:30, για το κάτωθι θέμα:

  1. Ορισμός δυναμικότητας βρεφών και νηπίων των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πρόεδρος  Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ

Ηλέκτρα Αντωνοπούλου – Πανάγου