Ανατροπή στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Απορρίπτει τη δανειακή σύμβαση του Δήμου Αγ. Παρασκευής για το Μακρή

1. Σήμερα, 6-7-2021, εδόθη στην Υπηρεσία μας, η υπ’ αριθμ. 281/2021 Πράξη του Ζ’Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, το Ζ’ Κλιμάκιο του Ε.Σ. κρίνει ότι «κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης ποσού 2.750.000 μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της ανώνυμης εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

2. Το Ζ’ Κλιμάκιο, έκρινε έντεκα (11) όρους του σχεδίου της δανειακής σύμβασης ως μη νόμιμους και καταχρηστικούς,  την αντίθεση στο νόμο και την καταχρηστικότητα των οποίων και η Νομική Υπηρεσία είχε επισημάνει και ζητήσει την τροποποίησή τους από τη δανείστρια τράπεζα, πλην όμως η Τράπεζα, επέμενε στο σχέδιο δανειακής σύμβασης, που μας απέστειλε, και δεν δεχόταν αλλαγές επ’ αυτού.

II. Ενόψει του πλήθους ουσιωδών πλημμελειών που διαπιστώθηκαν ανωτέρω στο ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή του.