Τακτική συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 16/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 16.7.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για τα κάτωθι θέματα:

  1. 1η Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Οικονομικού Έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  • Έγκριση Β΄ Τριμήνου Οικονομικού Έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  • Αιτήματα Γονέων.