Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/7

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 21.07.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με θέματα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου της 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Έκθεση αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.
 3. Έκθεση αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.
 4. Έκθεση αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.
 5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή όχι προσφυγής- ανάκλησης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 281/2021 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 7. Έγκριση i) συμμετοχής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ii) υποβολής πρότασης και αποδοχή χρηματοδότησης, iii) ορισμού υπευθύνου πράξης, vi) εξουσιοδότησης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης με ΑΔΑ: ΩΗΤΡ46ΜΤΛΡ-ΞΑΟ και Κωδικό Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 όπως ισχύει, για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση  του 1ου ΑνακεφαλαιωτικούΠίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  για το έργο:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2018».
 10. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους» (Α.Μ. 98/2017).
 11. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.
 12. Απόδοση Λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 970,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ00.6495.17 με τίτλο «Δαπάνες αντιγράφων από το Κτηματολογικό Γραφείο (αποσπάσματα κτηματολογικών πινάκων, συμβόλαια, διαγράμματα κ.λ.π.)» και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 13. Απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Ζαφειρούλας Ξυλούρη σε απόδοση ποσού  60,00€ (εξήντα ευρώ)  που αφορά στα έξοδα «Προμήθεια Σφραγίδων Επιτροπής ΣΥΠΟΘΑ Β΄»  σύμφωνα με την αρ. 132/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.