Τακτική συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 28/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.:

20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 28.7.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα

13:00 έως 15:00, για τα κάτωθι θέματα:

  1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» Οικονομικού Έτους 2021.
  • Λήψη απόφασης για τη διάθεση θέσεων στους Βρεφονηπιακούς και Νηπιακούς Σταθμούς των ΠΑΙΣΔΑΠ, μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», για το σχολικό έτος 2021-2022.
  • Διαγραφές βρεφών & νηπίων.