Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2&5/8

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02.08.2021 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 9:30π.μ  με θέματα:

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2021 μελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισμός των Επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο«ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»
  2. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”»
  3. Λήψη απόφασης την έγκριση της υπ΄ αρ. 41/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ»
  4. Oικονομικές ενισχύσεις απόρων.
  5. Απόδοση Λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00€  σε βάρος του ΚΑ 10.6611.01 με τίτλο “Προμήθεια Βιβλίων, Εφημερίδων” και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 05.08.2021 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11:00π.μ  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί συμμόρφωσης προς την υπ΄  αριθμ. 1255/2021    Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
  2. Λήψη απόφασης για  την έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Υποέργο 1 της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με κωδικό MIS5016102)». 
  3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2021 μελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 939.234,43€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης 20%)